Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogólne

 

 
Powierzchnia: 733 km2
Liczba mieszkańców: 45 077
Powierzchnia lasów: 19 514,5 ha
Liczba wsi, osad, kolonii: 162
Liczba gmin: 5

 

Herb Powiatu Zambrowskiego:
- plik CDR (537,5 KB)
- plik PDF (336,7 KB)
- plik TIFF(445,7 KB)

 

Flaga Powiatu Zambrowskiego:
- plik CDR (836,0 MB)
- plik PDF (450,1 KB)
- plik TIFF (663,4 KB)
powiat HERB
 flaga

 

Powiat Zambrowski jest przyjazny inicjatywom gospodarczym, przyrodzie i człowiekowi.

Mamy chlubną przeszłość - dzieje Powiatu Zambrowskiego sięgają XV wieku. W wyniku ostatniej reformy administracyjnej ponownie pojawiliśmy się na powiatowej mapie Polski. Zarówno bogata historia jaki i współczesny potencjał tego regionu zobowiązują władze samorządowe do tworzenia najkorzystniejszych warunków rozwoju naszej ziemi i zapewnienia godnych warunków życia jej przedsiębiorcom i gospodarnym mieszkańcom. Jesteśmy pewni, że atuty naszego regionu - sprzyjająca inwestycjom lokalizacja przy trasie Via Baltica i wysoki poziom rolnictwo - zostaną docenione przez innych.

Zapraszamy do współpracy i podjęcia działalności w naszym regionie. Wyrażamy gotowość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń również z partnerami zagranicznymi. Serdecznie zapraszamy na Ziemię Zambrowską, znaną z pracowitości i gościnności jej mieszkańców.

 

Historia

Północno-wschodnie Mazowsze od wielu tysiącleci było dogodnym terenem osadniczym. Szerokie rozlewiska Narwi, Biebrzy i Jabłonki, ich mocno zabagnione doliny, stanowiły dogodną, naturalną linię obronną. Ogromne lasy pyszniły się obfitością zwierzyny. Takie warunki zachęcały prehistorycznych łowców do zakładania stałych siedzib. Przeprowadzone na obszarze dzisiejszego Powiatu Zambrowskiego badania archeologiczne wykazały liczne ślady pobytu człowieka począwszy już od górnego paleolitu. Ślady osadnictwa odnaleziono w wielu miejscowościach powiatu, m.in. w okolicach Grąd-Woniecko, Szumowa, Klimasz. Tajemniczy, nie zbadany do dzisiaj kurhan leży w okolicach wsi Śledzie a pięknie położone, wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Cieciorki Dąb. W 1998 r. pod wsią Rykacze odsłonięta została znakomicie zachowana, drewniana studnia, której pochodzenie - z początków naszej ery! - mają potwierdzić precyzyjne badania archeologiczne.
 
Do upadku pierwotnego osadnictwa na naszych ziemiach przyczynili się agresywni sąsiedzi - Prusowie, Litwini a później Zakon Krzyżacki. Obszary wzdłuż środkowego biegu Narwi gwałtownie opustoszały w XllI wieku. Wieki XIV i XV to okres sprawnej, zakrojonej na szeroką skalę akcji kolonizacyjnej książąt mazowieckich.
 
W krótkim czasie północno-wschodnie pogranicze Mazowsza zasiedlone zostało przez drobne rycerstwo zachęcone książęcymi przywilejami i nadaniami. W tym okresie powstał Powiat Zambrowski o obszarze 834 km 2. Granicą zachodnią powiatu był skraj Czerwonego Boru, natomiast na wschodzie południu i północy rzeki: Slina, Broczek i Narew. Taki stan rzeczy bez większych zmian trwał aż do rozbiorów. Obszar ten w znacznym stopniu pokryty był olbrzymimi kompleksami leśnymi. Mazowieccy Piastowie szczególnie upodobali sobie polowania w nieprzebytych ostępach i matecznikach Puszczy Łętowo i Czerwonego Boru. Po 1529 r. Ziemia Zambrowska wraz z całym Mazowszem stała się własnością królewską i odtąd równie częstymi gośćmi byli tutaj rozmiłowani w łowach władcy Rzeczypospolitej, m.in. Władysław IV Waza. Specyfiką naszych terenów była wyjątkowo duża, nawet w skali Mazowsza, gęstość zasiedlenia przez szlachtę. Większość wsi Powiatu Zambrowskiego swoją genezą sięga wieków XIV i XV i poszczycić się może mianem gniazd szlacheckich. Jednakże silne rozdrobnienie majątków i postępujące zubożenie zmuszało przedstawicieli rodów do poszukiwania nowych źródeł utrzymania. Miejscowa szlachta chętnie zaciągała się do wojska, widząc w tym możliwość szybkiego zarobku i społecznego awansu.
 
Powiat zambrowski w XVI w. liczył 158 wsi w tym zaledwie cztery parafie wiejskie i jedną miejską. Wśród nich 128 było zamieszkałych przez szlachtę zaściankową niemal bezkmiecą, pozostała część przez włościan królewskich lub właścicieli folwarków, których było tylko kilkunastu. W województwie mazoweckim pod względem rozmiarów i liczby folwarków powiat zambrowski był na ostatnim miejscu. Był to okres rozwoju gospodarki pańszczyźniano- folwarcznej. Podstawę tego ustroju gospodarczego stanowił kmieć - chłop pańszczyźniany. Warto podkreślić, że teren tutejszy łącznie z Zambrowem wchodził w skład diecezji płockiej aż do 1795 r. w takim to historycznym i geograficznym środowisku powstała osada handlowa, a potem miasto.
 
W okresie "potopu" szwedzkiego Powiat Zambrowski stał się terenem stacjonowania i przemarszów licznych wojsk. W 1656 r. na zimowych leżach przebywały tutaj dziewięciotysięczne oddziały kwarciane, które w lutym ogłosiły w Zambrowie manifest wypowiadający posłuszeństwo Szwedom. Równie intensywne działania wojenne na ziemiach powiatu miały miejsce podczas powstań narodowych. Patriotyczne nastawienie ludności i duży kompleks leśny Czerwonego Boru stwarzały korzystną bazę działalności oddziałów partyzanckich, który liczebność osiągała niekiedy nawet 2 000 ludzi. W okresie międzywojennym faktem o najdonioślejszym znaczeniu dla naszych terenów było umieszczenie w Zambrowie 71 Pułku Piechoty oraz rozbudowa poligonu w Czerwonym Borze. Obecność wojska w istotny sposób zaktywizowała gospodarczo miejscową ludność. Nie bez znaczenia był też związany z tym wzrost prestiżu regionu.
 
We wrześniu 1939 r. w rejonie Zambrowa doszło do ciężkich walk, w wyniku których oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" zostały zepchnięte w okolice Andrzejewa, a następniecałkowicie rozbite. Okres okupacji sowieckiej i niemieckiej to czas intensywnej rozbudowy i działalności struktur Podziemnego Państwa na ziemiach dzisiejszego powiatu. Oprócz licznych, dobrze uzbrojonych oddziałów lokalnych, często przebywały na naszych terenach formacje dowodzone przez legendarnych już partyzantów: Huzara, Wiarusa, Łupaszkę. Ostatnie akcje zbrojnego podziemia na Ziemi Zambrowskiej miały miejsce w połowie lat 50. Okres powojenny to czas mozolnego usuwania zniszczeń, odbudowy miasta i okolicznych wsi, które uległy wojennej pożodze.
 
Dnia 11 listopada 1954 r. Rada Ministrów po 160 latach niebytu utworzyła powiat zambrowski z wejściem rozporządzenia w życie od 13 listopada tego roku. W jego skład weszły: miasto Zambrów i gromady- Chlebiotki Nowe, Cibory Gołeckie, Długobórz II, Gniazdowo, Gosie Małe, Kalinówka - Basie, Kołaki Kościelne, Laskowiec Stary, Lubotyń Stary, Łady Polne, Pęchratka, Pniewo, Podbiele, Poryte- Jabłoń, Pruszki, Puchały, Rutki, Sędziwuje, Śliwowo - Łopienite, Srebrna, Szczodruchy, Szlasy - Lipno, Szumowo, Turobin Stary, Wiśniewo, Wygoda, Zambrzyce- Króle i Zawady. Całe terytorium powiatu zambrowskiego wydzielono z powiatu łomżyńskiego. Obejmował on obszar około 900 km 2 i zamykał się w granicach zbliżonych do historycznej Ziemi Zambrowskiej. Podstawowym zajęciem większości mieszkańców było rolnictwo. Jednakże znaczącą wizytówką powiatu stał się duży zakład włókienniczy zlokalizowany w Zambrowie oraz jeden z najważniejszych w kraju poligonów wojskowych znajdujący się na terenie Czerwonego Boru. Taki stan rzeczy trwał do kolejnej reformy administracyjnej w 1975 r., kiedy to Powiat Zambrowski podobnie jak wszystkie inne powiaty w Polsce został zlikwidowany. Nowy podział administracyjny państwa przeprowadzony w 1998 r. pozwolił ponownie odtworzyć Powiat Zambrowski, jednak w znacznie okrojonych granicach. W jego skład wchodzi cztery gminy wiejskie: Szumowo, Kołaki Kościelne, Rutki-Kossaki, Zambrów oraz miasto Zambrów.
 

Infrastrastruktura

Powiat Zambrowski to przede wszystkim silnie rozwinięte rolnictwo. Duże kompleksy naturalnych użytków zielonych są podstawą rozwoju hodowli bydła mlecznego. Wiele gospodarstw produkuje mleko o najwyższych parametrach jakościowych. Wyroby firmy mleczarskiej Mlakpol - Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie, są znane i poszukiwane przez konsumentów w całym kraju. Mlekpol, skupuje i przetwarzaja prawie 28,5 % globalnego skupu mleka w kraju. Równie dynamicznie rozwija się produkcja trzody chlewnej. Rozwija się przetwórstwo rolnospożywcze.
 
Dobre warunki glebowe pozwalają na uprawę wielu gatunków roślin głównie na potrzeby paszowe produkcji zwierzęcej.
 
Polityka zrównoważonego rozwoju gospodarczego prowadzona przez samorządy gminne i samorząd powiatowy pozwala na stymulowanie tendencji rozwojowych powiatu z jednoczesnym zachowaniem najcenniejszych wartości przyrodniczych.
 
Przez teren Powiatu Zambrowskiego przebiega gazociąg tranzytowy Jamał-Europa Zachodnia wraz z tłocznią zlokalizowaną w okolicach Zambrowa. Na terenie powiatu występują znaczne pokłady dobrej jakości kruszywa budowlanego, dostarczanego m.in. na place budów aglomeracji warszawskiej.

 

 

Środowisko

Środowisko Przyrodnicze

Na naszym terenie istnieją cztery rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne oraz liczne pomniki przyrody.

Cenną wartość przyrodniczą stanowi około 17,5 tyś. ha lasów zajmujących prawie 24% powierzchni Powiatu. Walory przyrodnicze stanowią znaczący wkład do obszaru funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski".

Miejsca bliskie i niezwykłe

Rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie Powiatu Zambrowskiego:

Pomniki przyrody zlokalizowane na Ziemi Zambrowskiej:

  • Dąb szypułkowy w uroczysku Grabówka
  • Aleja lipowa w Zbrzeźnicy
  • Wiąz pospolity we wsi Gosie Małe
  • Skupisko jałowca we wsi Podłatki Duże

Użytki ekologiczne Powiatu Zambrowskiego:

  • Bagno "Moczary" w obrębie wsi Wyszomierz
  • Bagno "Pastwisko" w obrębie wsi Poryte Jabłoń

Informator o Rezerwacie Przyrody "Grabówka"

Łowiectwo

Powiat Zambrowski to wielkie obszary leśne, nadrzeczne łąki i pastwiska a równocześnie urodzajne pola uprawne, sprzyjające występowaniu wielu gatunków zwierząt łownych.

Oprócz zwierzyny drobnej jak zając i lis, licznie spotykany jest dzik, jeleń, sarna, łoś oraz wiele gatunków ptactwa łownego. Ciągły wzrost populacji tych gatunków jest efektem racjonalnej gospodarki hodowlanej, prowadzonej przez koła łowieckie dzierżawiące obwody na terenie naszego powiatu.

Doskonałe zagospodarowanie obwodów, obcowanie z naturą a także szansa zdobycia cennych trofeów, przyciąga wielu myśliwych z innych państw. Na terenie Powiatu Zambrowskiego gospodaruje 7 kół łowieckich, między innymi z Warszawy i Białegostoku. Myśliwi uczestniczą również w akcjach sadzenia lasu, spotkaniach z młodzieżą szkolną i rolnikami, propagując idee wspólnej dbałości i odpowiedzialności za stan przyrody i środowiska naturalnego.

 

Materiały promocyjne

Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2018-2019

Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2020 r. wydał informator ze swojej działalności, wersja elektroniczna jest do poprania poniżej.

Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2018-2019 (plik w formacie PDF)


Informator wydany z okazji XXecia istnienia Powiatu Zambrowskiego

Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2018 r. wydał informator z okazji XX-lecia istnienia Powiatu Zambrowskiego, wersja elektroniczna jest do pobrania poniżej.

Informator Powiatu Zambrowskiego 1999-2018 (plik w formacie PDF, 13.60 MB)


Informator wydany z okazji XVlecia istnienia Powiatu Zambrowskiego

Zarząd Powiatu Zambrowskiego we wrześniu 2014 r. wydał informator z okazji XVlecia istnienia Powiatu Zambrowskiego, wersja elektroniczna jest do poprania poniżej.

Informator Powiatu Zambrowskiego 1999-2014 (plik w formacie PDF, 2.30 MB)


Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2011-2013

Zarząd Powiatu Zambrowskiego w maju 2013 r. wydał informator ze swojej działalności, wersja elektroniczna jest do poprania poniżej.

Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2011-2013 (plik w formacie PDF, 8,20 MB)


Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 1998-2002

Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2002 r. wydał informator ze swojej działalności, wersja elektroniczna jest do poprania poniżej.

Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 1998-2002 (plik w formacie PDF)


Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2006-2010

Zarząd Powiatu Zambrowskiego w listopadzie 2010 r. wydał informator ze swojej działalności, wersja elektroniczna jest do poprania poniżej.

Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2006-2010 (plik w formacie PDF, 0,97 MB)


Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2002-2006

Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2006 r. wydał informator ze swojej działalności, wersja elektroniczna jest do poprania poniżej.

Informator z działalności Zarządu Powiatu Zambrowskiego 2002-2006 (plik w formacie PDF)


 Folder Powiatu Zambrowskiego 2004/2009/2010/2013

Starostwo Powiatowe w Zambrowie w maju 2009 r., marcu 2010 r. oraz lipcu 2013 r. wydało folder reklamowy. Foldery z 2009 i 2010 r. liczą ok. 38 kolorowych stron i są oprawione w twardą okładkę. Znajdują się w nim podstawowe informacje o Powiecie Zambrowskim oraz o gminach wchodzących w jego skład (4 gminy wiejskie - Kołaki Kościelne, Szumowo, Rutki, Zambrów oraz miasto Zambrów). Na końcu folderu znajdują się krótkie informacje wraz ze zdjęciami z wydarzeń w których uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

Informator Powiatu Zambrwskiego z 2013 r. został wydany w formie składanej mapy. Zawiera podstawowe informacje o całym Powiecie Zambrowskim.

Foldery są wydawnictwem bezpłatnym, wręczanym przy okazji różnych uroczystości, konkursów, konferencji jako wizytówka Powiatu Zambrowskiego.

Wersje elektroniczną można pobrać klikając na link poniżej.

Folder Powiatu Zambrowskiego 2004 (plik w formacje PDF)
Folder Powiatu Zambrowskiego 2009 (plik w formacje PDF)
Folder Powiatu Zambrowskiego 2010 (plik w formacje PDF)
Informator Powiatu Zambrowskiego 2013 (plik w formacje PDF)


Monografia Powiatu Zambrowskiego

Starostwo Powiatowe w Zambrowie w 10 rocznicę istnienia postanowiło w 2009 roku wydać Monografię Powiatu Zambrowskiego. Książka licząca sobie 235 stron maszynopisu zawiera najważniejsze informacje o dziejach Powiatu Zambrowskiego. Opisuje historię ziem powiatu zambrowskiego od czasów średniowiecza aż do współczesności. Autorem monografii jest pan Leszek Zugaj.

Monografia Powiatu Zambrowskiego (plik w formacie ZIP, PDF, 19,5 MB)
Monografia Powiatu Zambrowskiego WYDANIE II (plik w formacie PDF, 5,68 MB)


Dukat - moneta lokalna wydana w 2009 r.

"Dukat" to pierwszy w historii Powiatu Zambrowskiego dukat lokalny, który został wyemitowany przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie. Monetę lokalną wydano z okazji przypadającego w 2009 roku dziesięciolecia istnienia Powiatu Zambrowskiego. Rewers monety przedstawia popiersie wywodzącego się z Zambrowa Metropolity Przemyskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Michalika - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Na awersie znajduje się herb Powiatu Zambrowskiego z nazwami wszystkich gmin tworzących go.

Projekt Dukata - plik w formacje PDF, 550 KB
Model gipsowy dukata - plik w formacje PDF, 1,9 MB
Ulotka informacyjna str 1 - plik w formacje PDF, 2 MB
Ulotka informacyjna str 2 - plik w formacje PDF, 2,3 MB
Naklejka "Tu Honorujemy 4 Dukaty" - plik w formacje PDF, 660 KB
Plakat Informujący (Obwieszczenie) - plik w formacje PDF, 5,3 MB
Regulamin Emisji - plik w formacje PDF, 124 KB