Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ogłasza się, że w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2017.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2017.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2015 - 2017 w roku 2017.
 10. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018.
 12. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2017.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Powiatu Zambrowskiego.
 15. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok;
  2. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania;
  4. określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  6. przystąpienia do projektu „Dobry zawód - lepsza praca”;
  7. rozpatrzenia skargi.
 17. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2017 r.
 18. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego wynikające z planów pracy za 2017 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.