Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

I Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020, który przyjęty został uchwałą Nr X/53/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 października 2015 r.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2018 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.

3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

- w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

II. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych, w szczególności preferowane będą projekty w ramach powiatowego cyklu patriotycznego „Ku Niepodległej” w związku z obchodami 100 – letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 roku.

1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert    z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 127 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

2. Termin składania ofert upływa 06.04.2018 r. o godz. 1200.

3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 131 lub na stronie internetowej powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Beata Czajkowska pok. 131, tel. 86-271 24 18 wew 131.

5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

2. Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.

3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

  - możliwość realizacji zadania publicznego,

  - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

  - ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

  - udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

  - planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.            O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 07.05.2018 r. do 30.11.2018 r.  

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:

 - korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

 - wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych                 w ofercie.
  2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

   VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2017 r. zrealizował zadanie publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji w łącznej wysokości 15 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (załącznik_oferta.docx)załącznik_oferta.docx 33 kB