Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23 września 2020 r. ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. 
 
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z póź. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 000 000,00 zł. Dofinansowanie mogą dostać projekty zapobiegające bezdomności poprzez działania profilaktyczne oraz działania aktywizujące skierowane do osób bezdomnych.
 
Oferty konkursowe zgodnie z ogłoszeniem o konkursie należy przesłać listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego (z dopiskiem na kopercie: „Pokonaćbezdomność. Program pomocy bezdomnym”) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej do dnia 14 października 2020 r.na adres ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 
Informacja o konkursie dostępna jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nawet-150-tys-zl-dotacji-w-dodatkowym-konkurs-w-programie-pokonac-bezdomnosc
źródło: gov.pl