Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony do trzech lat

Stosownie do art. 35 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 r. poz. 65 ze zm.), Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do najmu na czas oznaczony do lat 3 lokal mieszkalny znajdujący się w budynku Skarbu Państwa w miejscowości Szumowo gm. Szumowo.

  1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny Nr 1 znajdujący się na parterze budynku mieszkalno – administracyjnego położonego przy ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5 o powierzchni użytkowej 48,70 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w piwnicy budynku oraz w budynku gospodarczym, posadowionymi na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0013 Szumowo gm. Szumowo oznaczonymi jako: działki o numerach ewidencyjnych 412/13  o powierzchni 0,0072 ha i 412/14 o pow. 0,0153 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1Z/00030620/2, oraz jako działka nr 656 o pow. 0,0705 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1Z/00020205/4, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  2. Na teren obejmujący przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/142/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 18.09.2013 r. są to tereny usługowo-mieszkaniowe oznaczone symbolem U-M.
  3. Czynsz miesięczny wynosi 93,99 zł płatny z góry do 10. dnia każdego miesiąca; stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wynosi 1,93 zł (1,93 zł/1m2 x 48,70 m2 = 93,99 zł). Może być waloryzowany jeden raz w roku wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest opłacać koszty eksploatacyjne w wysokości ryczałtowej 253,24 zł obejmujące wydatki:

- co – 5,20 zł/m2/mies. x 48,70 m2 = 253,24 zł/mies. (rozliczenie na koniec roku kalendarzowego lub sezonu grzewczego);

- dostawa zimnej wody - wg wskazań wodomierzy (podliczników) - rozliczenie półroczne strat w stosunku do wodomierza głównego – zaliczkowo 14zł/mies.

- odbiór ścieków - wg zużycia wody - zaliczkowo 42 zł/mies. oraz rozliczenie półroczne faktur za wywóz. Łączna opłata za lokal wynosi: 403,23 zł.

  1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego został złożony do Starosty Zambrowskiego przez osobę zamieszkałą w tym lokalu od dnia 01.07.2020 r. na podstawie umowy najmu z dnia 06.2020 r. Po wywieszeniu wykazu nieruchomości, z dotychczasowym najemcą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony do  3 lat.
  2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabryczna 3, na stronie internetowej starostwa powiatzambrowski.com i na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański

Zambrów, dnia 29 lipca 2020 r.