Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Stosownie do art. 35 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.)  po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego, Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do najmu na czas oznaczony do lat 3 lokal mieszkalny znajdujący się w budynku Skarbu Państwa w miejscowości Szumowo gm. Szumowo.

  1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 192/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Wojewoda Podlaski, wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na okres do lat 3 lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się na parterze budynku mieszkalno – administracyjnego położonego przy ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5 o powierzchni użytkowej 48,70 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w piwnicy budynku oraz w budynku gospodarczym, posadowionymi na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0013 Szumowo gm. Szumowo oznaczonymi jako: działki o numerach ewidencyjnych 412/13 o powierzchni 0,0072 ha i 412/14 o pow. 0,0153 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1Z/00030620/2, oraz jako działka nr 656 o pow. 0,0705 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1Z/00020205/4, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  2. Na teren obejmujący przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/142/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 18.09.2013 r. są to tereny usługowo-mieszkaniowe oznaczone symbolem U-M.
  3. Czynsz miesięczny wynosi 93,99 zł płatny z góry do 10. dnia każdego miesiąca; stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wynosi 1,93 zł (1,93 zł/1m2 x 48,70 m2 = 93,99 zł). Może być waloryzowany jeden raz w roku wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest opłacać koszty eksploatacyjne w wysokości ryczałtowej 253,24 zł obejmujące wydatki:

- co – 5,20 zł/m2/mies. x 48,70 m2 = 253,24 zł/mies. (rozliczenie na koniec roku kalendarzowego lub sezonu grzewczego);

- dostawa zimnej wody - wg wskazań wodomierzy (podliczników) - rozliczenie półroczne strat w stosunku do wodomierza głównego – zaliczkowo 14zł/mies.

- odbiór ścieków - wg zużycia wody - zaliczkowo 42 zł/mies. oraz rozliczenie półroczne faktur za wywóz. Łączna opłata za lokal wynosi: 403,23 zł.

  1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego został złożony do Starosty Zambrowskiego przez osobę zamieszkałą w tym lokalu od dnia 01.09.2016 r. na podstawie umów najmu z dnia 08.2016 r. i z dnia 10.11.2016 r. Po wywieszeniu wykazu nieruchomości, z dotychczasowym najemcą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony do  3 lat.
  2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabryczna 3, na stronie internetowej starostwa powiatzambrowski.com i na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego http://puw.bip.gov.pl/, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. STAROSTY

mgr Jacek Murawski

WICESTAROSTA

Zambrów, dnia 10 stycznia 2020 r.