Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

2. Określenie stanowiska: Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru.

3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

    1) obywatelstwo polskie;

    2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

    3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

    4) nieposzlakowana opinia;

    5) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

    6) posiada:

        a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym;

        b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy;

        c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;

    7) znajomość przepisów prawa z zakresu geodezji: prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków i inne wykonawcze do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy KPA,

    8)znajomość obsługi programów geodezyjnych: Ewmapa lub inne graficzne, Winkalk lub inne obliczeniowe, Ośrodek, do prowadzenia ewidencji gruntów: EGB Vwin, Ewopis, oraz znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office (word, exel);

4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

    1) praktyka w bezpośrednim wykonawstwie geodezyjnym lub w administracji geodezyjnej - min. 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym  

    2) inne zakresy uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii np. zgodnie z art. 43 pkt.4 i 5 ustawy;

    3) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

   4) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

        a) ustawy o samorządzie powiatowym;

        b) Kodeksu postępowania administracyjnego;

        c) Statutu Powiatu Zambrowskiego;

        d) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

    5) obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, plotera, skanera, drukarki.

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

    1.Kierowanie pracą i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:

    1) kierowanie i nadzorowanie pracy osób w Oddziale - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

    2) udzielanie informacji osobom upoważnionym o posiadanym zasobie, sposobie jego wykorzystania i zasadach udostępniania,

    3) przyjmowanie zleceń i zgłoszeń robót geodezyjno-kartograficznych,

    4) ustalanie wytycznych do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych,

    5) przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku wykonywanych robót pod względem kompletności, jakości, zgodności z warunkami technicznymi i wytycznymi Ośrodka oraz obowiązującymi standardami  technicznymi,

    6) sporządzanie protokołów weryfikacji robót geodezyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji odmawiających włączenia dokumentacji do pzgik,

    7) podpisywanie rozliczeń finansowych oraz wystawionych faktur i rachunków za usługi ośrodka zgodnie z procedurami kontroli finansowej określonymi w zarządzeniu Starosty Zambrowskiego,

    8) koordynowanie robót w przypadku zgłoszenia przez kilka jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego dla danego terenu,

    9) wyłączenie z zasobu dokumentów geodezyjno-kartograficznych nieprzydatnych do dalszego wykorzystania w trybie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

    2. Nadzór w zakresie realizacji następujących zadań:

    1) ewidencjonowanie, segregowanie, zabezpieczenie i przechowywanie przyjętych oraz istniejących w zasobie dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także prowadzenie:

        a) map przeglądowych osnów geodezyjnych,

        b) map przeglądowych pokrycia mapą zasadniczą,

        c) programu informatycznego „Ośrodek”,

    2) zakładanie osnów szczegółowych,

    3) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

    4) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

    5) zakładanie i aktualizacja baz danych GESUT, BDOT 500, część graficzna bazy EGiB,

    6) prowadzenie narad koordynacyjnych i uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

     3..Koordynacja i organizacja współpracy stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

 

    1) czynności technicznych prowadzenia ewidencji gruntów.

  1. Zastępowanie Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i Katastru w zakresie jego obowiązków podczas jego nieobecności.
  2. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem w zakresie określonym w upoważnieniu starosty

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

    1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;

    2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;

    3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

    4) wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;

    5) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

    6) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

    7) praca na stanowisku wymaga:

        a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;

        b) umiejętności analitycznego myślenia;

        c) cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.

7. Wymagane dokumenty

    1) list motywacyjny;

    2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

     3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

     4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

     5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

     6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

     7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

     8) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

     9) oświadczenie że kandydat korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

    10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

        1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 września 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

        2) przesłać pocztą do dnia 24 września 2019 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – OR.2110.3.2019” Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

10. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

    1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

    2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,

    3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

    4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

    5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

    6) uprawnienia:

        - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

        - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

    7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

    8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

                                                                                                                                                                                                 

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański