Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 9i 492) w związku z  § 3, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwałą Nr XII/79/07 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza:

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu usługowego w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczego z możliwością małej gastronomii.

 1. Przedmiot przetargu:
  Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu usługowego w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie (na parterze) z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczego z możliwością małej gastronomii. Powierzchnia lokalu: 23 m2.
  Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu netto (bez podatku VAT): 792,12 zł miesięcznie.
  Kwota wadium wynosi 80 zł.
  Czynsz zawiera koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ochrony budynku.
  Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany cen mediów. Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.
  Podatek od nieruchomości opłaca Najemca.
  Okres najmu lokalu: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r., na podstawie pisemnej umowy. Po tym okresie najemcy będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa zawarcia umowy na kolejny dalszy okres pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało z interesami współwłaścicieli (Powiatu Zambrowskiego i Miasta Zambrów).
 1. Termin i miejsce przetargu:
  Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej (nr 26 – parter) Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 9.00.
 1. Warunki przetargu:
  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem lokalu  mającego być przedmiotem najmu.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wyżej wymienionej wysokości, nie później niż do 13 maja 2019 r. na konto Powiatu Zambrowskiego prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008.
  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane powyżej konto. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu za pierwszy miesiąc.
  Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. kwota postąpienia wynosi 10 zł.
  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.
  Najemca uiszczał będzie czynsz wynikający z umowy najmu w terminie określonym w umowie.
  Osoba ustalona jako najemca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy w dniu rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli zwycięzca przetargu nie podpisze umowy najmu, wówczas kwota wadium nie podlega zwrotowi.
  Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od przetargu, a z tego powodu uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie.
  Ze stanem lokalu mającego być przedmiotem najmu można zapoznać się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Informacje można uzyskać w  pokoju nr 125, telefon 86 271 24 18.