Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

ue

Ogłoszenie  Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów,
  Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska:

Młodszy Referent – Doradca Kariery w Projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO –1/2 etatu oraz

Młodszy Referent – Doradca Kariery w Projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO –1/2 etatu.

UWAGA-  osoba wyłoniona w naborze zostanie zatrudniona w wymiarze pełnego etatu,
z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.

 1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Internetu, korzystanie
  z poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 • znajomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata  2014 – 2020;
 • doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 • mile widziane wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa, doradztwa zawodowego lub rozwoju osobistego kształtowania kariery zawodowej oraz ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 • cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność, dążenie do rozwiązywania problemów na drodze rozmów i konfrontacji.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wstępne rozpoznanie potrzeb  potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 • konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 • rozmowa i wyszukiwanie  „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
 • przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 • podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi);
 • prowadzenie przez Doradcę kariery karty doradczej z przeprowadzonego doradztwa kariery w celu dokumentowania zakresu udzielonej pomocy;
 • wszelkie inne prace powierzone przez przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stały bezpośredni kontakt z uczestnikami działań;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu , w tym ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO;
 • umowa o pracę terminowa na okres realizacji projektu, tj. do dnia 30.06.2020r. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, następna na okres 6 miesięcy, w tym okresie osoba zatrudniona może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej. Kolejna umowa na czas określony stanowić będzie dopełnienie łącznego okresu zatrudnienia do 30.06.2020roku.
 • Normy czasu pracy: praca w podstawowym ruchomym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Godziny pracy: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.30 do 15.30.
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie ul. Obwodowa 2, stanowisko wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • CV własnoręcznie podpisane,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu- potwierdzających staż pracy;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 • składać w zamkniętych kopertach do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 • przesłać pocztą do dnia 21 września 2018 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Młodszy Referent –Doradca Kariery” nr ogłoszenia OR.2110.7.2018
z dnia 10 września 2018r.

 Dokumenty, które wpłyną po w/w  terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.

 1. Informacje dodatkowe.
  • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271-24-18, e-meil: .
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email .
  • Dane osobowe będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim.
  • Wymóg podania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108) i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016, poz. 902).
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, a także ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby wyłonionej do zatrudnienia zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

Robert Maciej Rosiak

Starosta Zambrowski