Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

OBWIESZCZENIE

Starosty Zambrowskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), art. 113 ust. 6 i art. 129 ust.5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w mieście Zambrów, oznaczoną numerem geodezyjnym 691/3 o powierzchni 0,0099 ha, nabytą na własność z mocy prawa przez Powiat Zambrowski na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 2/2018 z dnia 06.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności pod Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2681B – ul. Polowa w Zambrowie wraz z przebudową mostu na rzece Prątnik”.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, z dniem  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się  nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W myśl  art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nieruchomość przed podziałem o nr działki 691 położonej w obrębie ewidencyjnym Zambrów nie posiadała założonej księgi wieczystej oraz brak jest też jakichkolwiek dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości. Zgodnie z wpisem figurującym w operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciele nieruchomości wpisani są w udziale po 1/2 Gacka Lucyna i Mieczysław Ogórkowski, którzy nie żyją i prawo własności po śmierci właścicieli nie zostało uregulowane.

Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania  administracyjnego, że został zebrany materiał dowodowy, a w szczególności operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3   pok. 20 (parter budynku) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych  osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 07.09.2018 r. na okres 14  dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie w budynku przy ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Zambrowskiego http://www.spzambrow.bip.podlaskie.pl/ – w zakładce Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego oraz stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego www.powiatzambrowski.com.

Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.