Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Zgromadzenie Wspólników ogłasza nabór kandydatów na członków rady nadzorczej spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o., w której Powiat Zambrowski   posiada 100 % udziałów.

Preferowane wykształcenie wyższe: prawnicze lub medyczne lub ekonomiczne.

Kandydaci winni spełniać warunki wynikające z przepisów art. 10 a ust.5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.573, z późń. zm. - w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat na członka rady nadzorczej, poniżej wymienione dokumenty powinien przedłożyć listownie lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie  ulica Fabryczna 3 18-300 Zambrów w terminie do 29.06.2018 r. do godziny 14.00. (Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Starostwa Powiatowego w Zambrowie przed jego upływem).

 •  wypełniony formularz zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia
 • odpis lub kopię dokumentu wymienionego w art.19 ust.1 ppkt 1 lit. a - j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) potwierdzającego , że kandydat:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

 1. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 2. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 3. ukończył studia Master of Business Administration (MBA),
 4. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 5. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 6. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 7. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 8. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
 9. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
 10. złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

a ponadto:

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki.

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (formularz zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.doc)formularz zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.doc 38 kB