Ogłasza się, że w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o za 2017.
 5. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2018 r.
 6. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2017.
 7. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2017 r.
 8. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2017 r.
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2017;
  3. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok;
  4. przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020;
  5. ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Zambrowskiego oraz zasad i warunków ich używania;
  6. zmian w podziale Powiatu Zambrowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  7. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania;
  8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  9. ustalenia wynagrodzenia Starosty Zambrowskiego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.