Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 ZambrÓw
tel. (0 86) 271 24 18, 271 32 96
fax. (0 86) 271 20 92

Znak sprawy: RI.7011.1.4.2012ZARZĄD POWIATU W ZAMBROWIE
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

RI.7011.1.4.2012
ZAPYTANIE CENOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.).

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania ofert z propozycjami cenowymi na wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów (ul. Podedwornego) – Cieciorki – Konopki – Pęsy Lipno – do drogi 679.

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów (ul. Podedwornego) – Cieciorki – Konopki – Pęsy Lipno – do drogi 679 na działkach o numerach ewidencyjnych: 401/1, 412/16, 415/10, 3061/1 w obrębie ewidencyjnym miasto Zambrów (ul. Podedwornego) i 2472 w obrębie ewidencyjnym miasto Zambrów (ul. Bema), w jednostce ewidencyjnej Zambrów.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) budowę jednostronnego chodnika usytuowanego w ciągu ulicy Bolesława Podedwornego w Zambrowie w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Bema i Żytnią do skrzyżowania z ulicą Kosseckiego,
2) wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Podedwornego z ulicami Bema i Żytnią.

Termin realizacji zamówienia: do 26 listopada 2012 roku.

2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę z propozycja cenową w oryginale, sporządzoną zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania cenowego, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18 października 2012 r. do godziny 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój Nr 125

3. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po terminie złożenia ofert.

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie ze wzorem druku oferty. Do oferty z propozycją cenową należy dołączyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz jego aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, a także dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji inwestycji tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Warunki płatności: rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Przedmiot zamówienia objęty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatność jednorazowa po wykonaniu i odebraniu zadania.
Płatnikami będą trzy podmioty:
1) Starostwo Powiatowe w Zambrowie
2) Urząd Miejski w Zambrowie
3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” w Zambrowie

6. Osoby do kontaktu:
1) Krystyna Gosk – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie,
2) Justyna Baczewska – Główny specjalista w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
Telefon kontaktowy: 86 271 24 18 w godzinach 7:30 – 15:30

3) Załączniki:
1) wzór oferty,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiary robót,
4) wzór umowy.
Załączniki zostały zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego:
www.powiatzambrowski.com, www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Zambrów, dnia 08.10.2012 r. STAROSTA Stanisław KrajewskiZambrów, dnia 08.10.2012
STAROSTA Stanisław Krajewski
Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /www/przetargi_pokaz.php on line 41 Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /www/przetargi_pokaz.php on line 43
 
Załączniki:
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik