Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 ZambrÓw
tel. (0 86) 271 24 18, 271 32 96
fax. (0 86) 271 20 92

  
opublikowano: 28.06.2007 r., godz. 1730
 

Ogłoszenie o konkursie ZARZĄD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:  


1. ZESPOŁU SZKÓŁ AGROPRZEDSIEBIORCZOŚCI W ZAMBROWIE, Aleja Wojska Polskiego 29,
2. BURSY SZKOLNEJ NR 1 W ZAMBROWIE, ul. Obwodowa 2

I. Do konkursu moŁe przystŁpia osoba, która spełnia wymagania okreŁlone w rozporzŁdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2000r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaa osoba zajmujŁca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

II. Oferty osób przystepujŁcych do konkursu powinny zawieraa:
1) uzasadnienie przystŁpienia do konkursu wraz z koncepcjŁ funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) Łyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajŁcy w szczególnoŁci informacje o staŁu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub staŁu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzajŁce posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby bedŁcej nauczycielem;
4) dyplom ukonczenia studiów wyŁszych oraz dokumenty potwierdzajŁce posiadanie wymaganego staŁu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie bedŁcej nauczycielem;
5) dyplom ukonczenia studiów wyŁszych lub studiów podyplomowych z zakresu zarzŁdzania albo zaŁwiadczenie o ukonczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzŁdzania oŁwiatŁ;
6) ocene pracy, o której mowa w §1 pkt.4 rozporzŁdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaa osoba zajmujŁca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaŁwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, Łe kandydat nie był karany karŁ dyscyplinarnŁ, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŁn. zm.), oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, Łe kandydat nie był karany za przestepstwo popełnione umyŁlnie oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie karne;
10) oświadczenie, Łe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwiŁzanych, z dysponowaniem Łrodkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŁn. zm.);
11) oświadczenie, Łe kandydat wyraŁa zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawŁ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póŁn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 paŁdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa z lat 1944-1990 oraz o treŁci tych dokumentów(t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 6ł, poz. 425, Nr 8ł, poz. 561, Nr 85, poz. 571) osoby składajace oferte na stanowisko dyrektora zobowiazane sŁ do złoŁenia oŁwiadczenia lustracyjnego:
1) w przypadku ubiegania sie o stanowisko dyrektora Zespołu Szkół AgroprzedsiebiorczoŁci w Zambrowie oświadczenie naleŁy złoŁya Podlaskiemu Kuratorowi OŁwiaty.
2) w przypadku ubiegania sie o stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie oświadczenie naleŁy złoŁya StaroŁcie Zambrowskiemu.

ObowiŁzek złoŁenia oŁwiadczenia nie dotyczy osób, które oświadczenie takie złoŁyły juŁ wczeŁniej z tytułu wczeŁniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którŁ zwiazany jest obowiŁzek złoŁenia oŁwiadczenia. W takim przypadku kandydat na stanowisko dyrektora składa odpowiednio Podlaskiemu Kuratorowi OŁwiaty lub StaroŁcie Zambrowskiemu informacje o uprzednim złoŁeniu oŁwiadczenia lustracyjnego (art. 7 ust. ł i ła w/w ustawy).

Informacje o złoŁeniu oŁwiadczenia lustracyjnego lub informacje o jego uprzednim złoŁeniu z innego tytułu naleŁy do33czya do składanej oferty.

IV. Oferty naleŁy składaa w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora ........." w terminie 14 dni od dnia ukazania sie ogłoszenia, nie póŁniej niŁ do 12 lipca 2007 r. na adres: ZarzŁd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18- 300 Zambrów lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego, pok.125, (I pietro)

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez ZARZĄD POWIATU ZAMBROWSKIEGO.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostanŁ powiadomieni indywidualnie.

opublikowano: 27.06.2007 r., godz. 2030
Zambrów, 2007.06.27


  Starostwa Powiatowe w Zambrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

 1. Wymagania niezbedne:
  • wykształcenie: wyŁsze; kierunek: prawo, administracja, ekonomia, informatyka lub kierunki pokrewne
 2. Wymagania dodatkowe:
  • preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
  • znajomoŁa obsługi programów komputerowych,
  • obsługa urzŁdzen kopiujŁcych: drukarki, kserokopiarki, skanera.
 3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw zakresu administrowania nieruchomoŁciŁ wspólnŁ zgodnie z umowŁ miedzy współwłaŁcicielami budynku administracyjnego,
  2. planowanie zakresu i terminów Łwiadczonych i nabywanych usług w zwiŁzku z administrowaniem nieruchomościami,
  3. nadzór nad terminowoŁciŁ i prawidłowoŁciŁ wykonywania zleconych usług,
  4. przygotowywanie umów w związku z administrowaniem nieruchomoŁciami,
  5. zakup oraz gospodarowanie materiałami biurowymi,
  6. prowadzenie ksiŁg inwentarzowych,
  7. gospodarowanie lokalami biurowymi oraz wyposaŁeniem,
  8. zabezpieczenie pomieszczen i mienia ruchomego,
  9. prowadzenie remontów pomieszczen oraz konserwacji i napraw urzŁdzen,
  10. nadzór nad utrzymaniem porzŁdku i czystoŁci uŁytkowanych pomieszczen,
  11. nadzór nad wykonywaniem zadan przewozowych osób w sprawach słuŁbowych, rozlicznie kart drogowych i paliwa,
  12. zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Łyciorys ( CV ),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poŁwiadczajŁcy wykształcenie,
  4. kwestionariusz personalny / według wzoru wchodzŁcego w skład "Pakietu informacyjnego",
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolnoŁci do czynnoŁci prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralnoŁci za przestepstwo popełnione umyŁlnie,
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnoŁciach,
  7. kserokopie Łwiadectw pracy
 
"Pakiet informacyjny" dla kandydatów zawierający "Opis stanowiska pracy" oraz "Kwestionariusz personalny" dostepny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 124 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatzambrowski.com (poniżej).

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŁy:
- składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 124
- przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym"

W/w dokumenty naleŁy składaa do dnia 13 lipca 2007 roku do godz. 1530 (termin nie moŁe bya krótszy niŁ 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru bedzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 / I pietro / w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakonczenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
  Załączniki:
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 27.06.2007 r., godz. 2030
Zambrów, 2007.06.21
 
Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Zambrowie
 
Uprzejmie informuje, że w wyniku zakonczenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Tomasz Bąkowski
Zamieszkały Zambrów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pan Tomasz Bąkowski. Posiada wiedze ogólną o administracji rządowej i samorządowej oraz wiedze specjalistyczną z zakresu budownictwa. Spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych. Stosunek pracy z w/w zostanie nawiązany w miesiącu lipcu 2007 r.
 
Starosta Zambrowski
mgr in3. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 27.06.2007 r., godz. 2030
 
Informacja o Środkach z PFRON
 
Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, iż pozyskało w 2007 r. środki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku w kwocie 130 000,00 zł na realizacje programu "Edukacja", na doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu.
 
Starosta Zambrowski
mgr in3. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 26.06.2007 r., godz. 910
Zambrów, dnia 25 czerwca 2007 r.
 
Wykaz lokali mieszkalnych, wchodzŁcych w skład zasobu nieruchomoŁci Skarbu Panstwa, przeznaczonych do sprzedaŁy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
 
Stosownie do art. ł5 ustawy o gospodarce nieruchomoŁciami po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego, Starosta Zambrowski, wykonujŁcy zadanie z zakresu administracji rzŁdowej przeznacza do sprzedaŁy cztery lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynaleŁnymi i udziałami w czeŁciach wspólnych budynku i gruncie, najemcom w drodze bezprzetargowej, połoŁone w obrebie Czerwony Bór gm. Zambrów, wymienionych poniŁej:

Lokale mieszkalne znajdujące sie w budynku Nr 60 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha - sprzedaŁ najemcom
KLIKNIJ ABY ZOBACZYA TABELE 1

Lokale mieszkalne znajdujŁce sie w budynku Nr 64 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/24 o pow. 0,7910 ha - sprzedaŁ najemcom
KLIKNIJ ABY ZOBACZYA TABELE 2
 
 1. Przedmiotowe nieruchomości posiadają urządzona ksiege wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie Kw Nr 23892, 23880
 2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwa33 Nr 9/III/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Gminy w Zambrowie, przedmiotowe nieruchomości nie posiadają oznaczenia. Teren faktycznie jest zabudowany blokami mieszkalnymi po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze,
 3. Zgodnie z zarzŁdzeniem Nr 60/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wyraŁenia zgody na wyodrebnienie i sprzedaŁ w drodze bezprzetargowej nieruchomoŁci stanowiŁcych własnoŁa Skarbu Panstwa, Wojewoda wyraził zgode na udzielenie bonifikat wykazanych w tabeli kolumna 8, przy sprzedaŁy na rzecz najemców,
 4. Dostawa wody, co, centralnej ciepłej wody i odbiór kanalizacji zapewniane sŁ przez Zakład Karny w Czerwonym Borze wg cen obowiŁzujŁcych na dzien wywieszenia wykazu, tj.: woda zimna 2,90 zł/m3, Łcieki - 3,3ł6 z3/mł, podgrzanie 1 mł wody - 12,00 zł/m3, centralne ogrzewanie - 2,70 zł/m2,
 5. ZarzŁd zasobem mieszkaniowym w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Nr 60 i 64 sprawuje Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.
 6. Koszty zarządu nieruchomością wspólną zostały uchwalone przez powstałe Wspólnoty Mieszkaniowe budynku Nr 60 i budynku Nr 64 i wynoszŁ 2,90 z3/1m2 w tym 0,80 z3/m2 fundusz remontowy.
 7. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie,
opublikowano: 22.06.2007 r., godz. 1335
Zambrów, 2007.06.20
 
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
 
do zatrudnienia na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie ogłoszonego w dniu 04 czerwca 2007 r.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp. Nazwisko i imię, Miejsce zamieszkania
1. Skawski Mieczysław, Zambrów
2. Bąkowski Tomasz, Zambrów
 
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 20.06.2007 r., godz. 1125
Zambrów dnia 19 czerwca 2007 r.
GK.7437-23/2007
Zaproszenie do złożenia ofert
na wykonanie usługi polegającej na
sporządzeniu ekspertyzy gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
 
Starosta Zambrowski zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zaproszenie kierowane jest do osób posiadających upoważnienie Wojewody Podlaskiego do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie województwa podlaskiego.
 1. W ramach powyższej pracy należy:
  1. dokonać klasyfikacji gruntów, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U.Nr 19 poz.97):
   • w działce nr 493 o powierzchni 1,3100 ha w obrębie Mężenin gm.Rutki
   • w działce nr 2/6 o powierzchni 0,7500 ha w obrębie Czochanie Góra gm.Rutki
    w związku z pozytywną oceną udatności upraw leśnych dokonaną w oparciu o decyzje Starosty Zambrowskiego wydane na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.Nr 73 poz.764 z późniejszymi zmianami)
  2. sporządzić niezbędną dokumentację pomiarową i techniczną, będącą podstawą do wydania decyzji w tej sprawie i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.
   Przewidywany termin wykonania usługi - do dnia 31.07.2007 r.
 2. Miejsce i termin składania ofert - sekretariat Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul.Fabryczna 3 pokój nr 125 do dnia 29.06.2007 r. do godz. 1000 z dopiskiem "Oferta na klasyfikację upraw leśnych, nie otwierać przed 29.06.2007 r."
 3. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, dnia 29.06.2007 r.
 4. Jedynym kryterium wyboru jest najniższa zaoferowana cena.
 5. Kontakt telefoniczny (086) 2713296 w.36 lub osobisty w celu szczegółowych informacji w tej sprawie w pokoju nr 21.
opublikowano: 15.06.2007 r., godz. 1440
 
Starostowo Powiatowe w Zambrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
 1. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie: wyższe; kierunek informatyka lub pokrewny
 2. Wymagania dodatkowe:
  - preferowane doświadczenie z zakresu obsługi informatycznej urzędu administracji publicznej oraz z zakresu promocji i integracji europejskiej, w tym współpracy z mediami.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. w zakresie obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego:
   1. administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami i siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń,
   2. organizacja systemu teleinformatycznego i realizacji zadań z zakresu świadczenia, elektronicznych usług publicznych, w szczególności poprzez wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów Flower Urząd,
   3. instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania poprzez:
    - zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami,
    - zapewnienie ciągłości licencji oprogramowania,
    - odnawianie oprogramowania antywirusowego,
   4. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego,
   5. udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Starostwa w zakresie posługiwania się programami.
  2. w zakresie ochrony danych osobowych: pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji nadzoru nad rejestracją i bezpieczeństwa danych osobowych, w tym:
   1. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
   2. przygotowywanie upoważnień do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład do przetwarzania danych osobowych,
   3. nadzór nad przestrzeganiem zasad udostępniania danych osobowych,
   4. pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad udostępniania danych osobowych.
  3. W zakresie promocji i integracji europejskiej:
   1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie,
   2. prowadzenie strony internetowej powiatu,
   3. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Powiatu,
   4. współpraca z mediami.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie,
  4. kwestionariusz personalny / według wzoru wchodzącego w skład " Pakietu informacyjnego"/,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. kserokopie świadectw pracy
 
"Pakiet informacyjny" dla kandydatów zawierający "Opis stanowiska pracy" oraz "Kwestionariusz personalny" dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 124 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatzambrowski.com (poniżej).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: - składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 124
- przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym".

W/w dokumenty należy składać do dnia 03 lipca 2007 roku do godz. 1530.
(Termin nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 / I piętro / w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Zambrów, 2007.06.15

Załączniki:
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 14.06.2007 r., godz. 2120
 
Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury
 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: ogólnobudowlane:
   - średnie o specjalności architektoniczno-budowlanej lub ogólnobudowlanej - staż pracy minimum ł lata,
   - wyższe z kierunkiem wykształcenia: architektura i urbanistyka, budownictwo lub inne
   - pokrewne (program nauczania na studiach obejmował zajęcia z budownictwa)
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office,
  2. obsługa urządzeń kopiujących: drukarki, kserokopiarki, ewentualnie skanera,
  3. umiejętność posługiwania się przepisami polskiego prawa,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat.
   1. prowadzenie spraw z przygotowaniem inwestycji:
    - zlecanie wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowej,
    - uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych
   2. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
    - przygotowanie umów z wykonawcami,
    - prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i nadzór merytoryczny nad ich wykonywaniem,
    - współudział w czynnościach odbiorowych i rozliczenia inwestycji z wykonawcami,
   3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie procedury przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
   4. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy krajowych i europejskich,
   5. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem środków z pozyskanych funduszy,
   6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie realizacji inwestycji.
  2. Zadania dodatkowe:
   - prowadzenie spraw wynikających z ustaw: Prawo wodne, Prawo łowieckie, ochrona przyrody, o rybactwie śródlądowym.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie,
  4. kwestionariusz personalny (według wzoru wchodzącego w skład "Pakietu informacyjnego"),
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (w przypadku ich posiadania),
  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. świadectwa pracy.
"Pakiet informacyjny" dla kandydatów zawierający "Opis stanowiska pracy" oraz "Kwestionariusz personalny" dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 124 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatzambrowski.com (poniżej).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
- składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 124
- przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora".
W/w dokumenty należy składać do dnia 29 czerwca 2007 r. do godz. 1530.
(termin nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Zambrów, 2007.06.14
Załączniki:
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 11.06.2007 r., godz. 1245
 
Ogłoszenie
 
Ogłasza się, że w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 1100 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek posiedzenia VIII Sesji Rady Powiatu:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
  2. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok;
  3. wyrażenia zgody na podpisanie umowy przedwstępnej przystąpienia do spółki i objęcia udziałów;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację;
  5. likwidacji III Liceum Profilowanego w Zambrowie;
  6. likwidacji Technikum Rolniczego dla Pracujących w Zambrowie;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;
  8. przystąpienia do realizacji Projektu "Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska Via Turistica".
 7. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Zambrowskim, realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 9. Informacja na temat funkcjonowania szkół publicznych i ich problemach w Powiecie Zambrowskim, dla których organem założycielskim jest powiat.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Dąbrowski
opublikowano: 04.06.2007 r., godz. 1430
 
Informacja nt. Stałej Konferencji Współpracy w Województwie Podlaskim
 
W dniu 31 maja br. w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy w Województwie Podlaskim.

Konferencja została powołana Zarządzeniem Nr 53/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Stałej Konferencji Współpracy w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W jej skład wchodzi 29 osób, w tym: Wojewoda Podlaski jako Przewodniczący, Marszałek Województwa Podlaskiego (Wiceprzewodniczący) oraz po jednym przedstawicielu: ministerstw (Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, Transportu, Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Środowiska, Zdrowia), Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, prezydentów miast (Białegostoku, Łomży i Suwałk), Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Forum Gospodarczego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Agencji Rozwoju Regionalnego "Ares" w Suwałkach, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Akademii Medycznej w Białymstoku i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Aktem Powołania Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2007 r. w skład Stałej Konferencji Współpracy w Województwie Podlaskim został powołany Pan Stanisław Rykaczewski - Starosta Zambrowski.

Pan Starosta uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Konferencji, na którym podjęto dwie uchwały:
- nr 1/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stałej Konferencji Współpracy w województwie podlaskim;
- nr 2/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Konferencja stanowi forum wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stanowiska w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących gmin, powiatów i województwa, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
opublikowano: 04.06.2007 r., godz. 1430
 
Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
młodszego referenta, referenta lub podinspektora
w Wydziale Architektury i Budownictwa
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: budowlane
- średnie o specjalności architektoniczno-budowlanej lub ogólnobudowlanej
- wyższe z kierunkiem wykształcenia: architektura i urbanistyka lub budownictwo

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office,
b) obsługa urządzeń kopiujących: drukarki, kserokopiarki, skanera,
c) znajomość zakresu formy i treści dokumentacji projektowej niezbędnej przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę,
d) umiejętność posługiwania się przepisami polskiego prawa,
e) pożądane posiadanie uprawnień budowlanych uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w myśl art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) - brak uprawnień budowlanych nie eliminuje kandydata na niniejsze stanowisko.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym głównie dotyczących:
a) udzielania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz zatwierdzeń projektów budowlanych,
b) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń budów lub wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia, zgłoszeń zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego,
2) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz personalny (według wzoru wchodzącego w skład "Pakietu informacyjnego"),
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (w przypadku ich posiadania),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) kserokopie świadectw pracy.

"Pakiet informacyjny" dla kandydatów zawierający "Opis stanowiska pracy" oraz "Kwestionariusz personalny" dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 124 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatzambrowski.com (poniżej).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
- składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 124
- przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora".
W/w dokumenty należy składać do dnia 19 czerwca 2007 roku do godz. 1530.
(termin nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Załączniki:
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
Zambrów, 2007.06.04
opublikowano: 01.06.2007 r., godz. 2245
Zambrów, 2007.05.31
 
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora
w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Zambrowie
 
Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Ewa Świerżewska
Zamieszkała - Zambrów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Ewa Świerżewska. Posiada wiedzę ogólną o administracji rządowej i samorządowej oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu komunikacji. Spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych. Stosunek pracy z w/w zostanie nawiązany z dniem 11 czerwca 2007 r.
 
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 29.05.2007 r., godz. 1145
Zambrów, dnia 28 maja 2007r.
 
GK ł421 - 1 i 2/07
Zaproszenie do złożenia oferty
do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
 
Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że zamierza dokonać zamówienia publicznego o wartości poniżej 6 000 euro i zaprasza do złożenia oferty na kontrolę prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów 40 obrębów położonych na terenie gminy Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 116ł z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru kontroli prac geodezyjnych, na które zostały zawarte umowy nr GK.3421-2/06 w dniu 28.09.2007 (15 obrębów) roku oraz GK.3421-3/06 z dnia 09.10.2006 roku (25 obrębów) z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYńSKI s.c. M. Brzostowski, J. Nowacki 18-400 Łomża, ul. Sadowa 8.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów 40 obrębów płożonych na terenie południowo - zachodniej części gminy Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi standardami technicznymi. Rzeczowy zakres prac oraz wymagania techniczne określają warunki techniczne do wykonania umowy na modernizację obrębów. Kontrolą prac geodezyjnych należy objąć minimum 10% prace pomiarowo - obliczeniowych dotyczących 9459 działek na powierzchni 9465 ha ,około 30 tys. pkt granicznych, 2400 pkt osnowy pomiarowej. Z kontroli zostaną wyłączone prace związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych oraz gruntów poddanych ponownej klasyfikacji po melioracji.

Wynikiem kontroli dla zamawiającego będą protokóły kontroli oraz raporty obliczeń

II. Termin realizacji zamówienia:
1. Robót określonych umową nr GK.3421-2/06 (15 obrębów) Wykonawca zrealizuje kontrolę w terminie do 31.08.2007r.
2. Robót określonych umową nr GK.3421-3/06 (25 obrębów) Wykonawca zrealizuje kontrolę w terminie do 30.09.2007r.

III. Kryterium oceny i jego znaczenie
Cena - 100 %

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedłożą wraz z ofertą cenową następujące dokumentację:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a ponadto:
- kopię uprawnienia z zakresu 1-2
- wykaz przynajmniej ł robót z tego zakresu objętego tym zapytaniem w przeciągu 5 lat przed złożeniem oferty.

V. Warunki techniczne na modernizację operatu ewidencji oraz wykonania umowy można odebrać w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3(pok. 19) bądź pocztą elektroniczną.

VI. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na kontrolę 40 obrębów nie otwierać do dnia 6 czerwca 2007 r. godz. 10:15" zawierające:
1) ofertę cenową za wykonanie całości prac związanych z kontrolą w oparciu o warunki techniczne podaną w załączniku Nr 1.
2) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IV. należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego (pok. Nr 125) przy ul.. Fabrycznej 3w terminie do dnia 6 czerwca 2007 roku do godz. 10:00.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2007 roku o godz. 10:15 w siedzibie Starostwa pok.. 125.

VIII. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów jest:
Zenon Kaczmarczyk tel. 086 271 24 18 w. 37.

Załączniki:
STAROSTA
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 28.05.2007 r., godz. 1520
 
Informacja o roztrzygnięciu konkursu
Zambrów, 28.05.2007 r.
PCPR 0715/4/07
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że na ogłoszony w dniu 03.04.2007 r. konkurs na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r. - "Prowadzenie działań korekcyjno - edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie zapobiegających zjawiskom przemocy, polepszenie funkcjonowania rodziny oraz specjalistyczna pomoc rodzinom w kryzysie", wpłynęła jedna oferta złożona przez organizację pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, którą Komisja konkursowa po dokładnym sprawdzeniu oferty, postanowiła odrzucić, stwierdzając jej niezgodność z warunkami określonymi w konkursie i na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zapraszamy do ponownego udziału w konkursie organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 59ł z późn. zm.).
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 28.05.2007 r., godz. 14ł5
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie lub wspacie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.
 
Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.

I. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59ł ze zm.).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2007 r. organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59ł ze zm.) realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie pomocy społecznej.
3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy spełniające następujące warunki:
- w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania.

Konkurs obejmuje projekt przewidziany do realizacji w roku 2007 w zakresie zadania zleconego ustawami realizowanymi przez powiat:
1. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie zapobiegających zjawiskom przemocy, polepszenie funkcjonowania rodziny oraz specjalistyczna pomoc rodzinom w kryzysie, poprzez m. in.:
a) specjalistyczną terapię,
b) warsztaty edukacyjno-terapeutyczne,
c) poradnictwo prawne,
d) inne.

III. Wysokość dotacji na realizację zadania

Kwota dotacji na realizację zadania wynosi - 12 000,00 zł.
W uzasadnionych przypadkach, kwota dotacji może ulec zmianie.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie działań korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy" w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Termin składania ofert mija 29 czerwca 2007 r. godz. 1030.
2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załączn ik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
3. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 135 lub 136, lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com. Bliższych informacji udziela Pani Jadwiga Krajewska pok. 136, tel. 086 271 06-69.
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny ł miesiące od daty wystawienia),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,
- aktualny statut, poświadczony za zgodność z oryginałem.
5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Złożenie oferty nie jest r ównoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert i podpisanie umów nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oferty sporządzone wadliwie, na niewłaściwym druku albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Ponadto przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 28 - 32 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
- merytoryczna wartość oferty,
- ilość osób objętych działaniem,
- możliwość realizacji zadania,
- doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- zakres finansowania zadania ze źródeł innych,
- dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmie Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, w okresie od dnia 01 sierpnia 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 roku.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zleceniobiorcy są obowiązani do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90 % kosztów ujętych w ofercie.
2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59ł ze zm.) i innych stosownych przepisów.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.
4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w roku 2006 nie realizował tego rodzaju zadania publicznego oraz informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań, o których mowa w ogłoszeniu.
 
Załącznik:
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 24.05.2007 r., godz. 1840
 
lista kandydatów spełniających wymagania formalne
do zatrudnienia na stanowisko podinspektora
w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Zambrowie
ogłoszonego w dniu 07.05.2007 r.
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Nazwisko i imię, Miejsce zamieszkania
1. Tymiński Marek, Zambrów
2. Deskiewicz Agnieszka, Zambrów
3. Świerżewska Ewa, Zambrów
4. Kalista Wioletta, Zambrów
5. Czartoryska Elżbieta, Zambrów
6. Komarowska Mariola, Zambrów
7. Wiśniewska Monika, Zambrów
8. Krajewska Dorota, Zambrów
9. Maliszewska Agnieszka, Jawory
10. Zubkowicz Agata, Zambrów
11. Krystowski Adam, Zambrów
12. Pieńkowska Agnieszka, Zambrów

Zambrów, 2007.05.24  
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 17.05.2007 r., godz. 2330
 
OGŁOSZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO
z dnia 8 maja 2007 roku
 
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie

Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 i ł ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560), Starosta Powiatu Zambrowskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowe j Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą składać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Zambrowskiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Powiatu Zambrowskiego powoła pięciu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która będzie organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę i adres zgłaszającego,
b) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,
c) pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego kandydata.

Termin zgłaszania kandydatów upływa po 30 dniach od daty ukazania się ogłoszenia.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
Starosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 16.05.2007 r., godz. 1500
 

KOMUNIKAT
Powiatowa Komisja Wyborcza w Zambrowie z siedzibą przy
ul. Fabrycznej 3informuje, że w dniu wyborów tj, 20 maja 2007 r.
zmieni się numer lokalu i numer telefonu


Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie, które będą następujące:
Nr lokalu 228 (II piętro) w budynku przy ul. Fabrycznej 3,
Nr telefonu 086 271 22 10 wew. 27.

opublikowano: 11.05.2007 r., godz. 2355
 
ZARZ!D POWIATU W ZAMBROWIE
18-300 ZAMBRÓW, ul. Fabryczna 3
oznaczenie sprawy RI-ł421/p-3/07

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu Zambrowskiego
b) REGON: 450672283000000
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 18-300 Zambrów, podlaskie, zambrowski
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Fabryczna 3
e) Internet: www.powiatzambrowski.com
e-mail: strosta@powiatzambrowski.com
f) numer kierunkowy 0-86
tel. 271-24-18
faks 271-20-92

zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie"


Wybrano ofertę złożoną przez firmę

MASTER" Emil Borys Sp. jawna
ul. 1-go Maja 27
18-200 Wysokie Mazowieckie

Cena wybranej oferty wynosi
4 656 ł5ł,42 zł (netto)
5 680 751,17 zł (brutto).

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę otrzymała najkorzystniejszą punktację w ocenie ofert.
 
STAROSTA
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
opublikowano: 11.05.2007 r., godz. 850
 

Ogłoszenie
 
Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 15 maja 2007 r. o godz. 800.

Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 17.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku KR KWW RAZEM dotyczącego przeprowadzenia kontroli co do prawidłowości rozdysponowania środków finansowych w zakresie powierzenia lub wsparcia zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
4. Sprawy różne.
opublikowano: 09.05.2007 r., godz. 155
 

ZAPROSZENIE
 
Starostwo Powiatowe w Zambrowie zaprasza biegłych rzeczoznawców z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty na sporządzenie operatów wyceny dla czterech lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami ułamkowymi gruntu, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Czerwonym Borze gm. Zambrów. Lokale przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Termin realizacji ww. pracy nie może przekraczać 21 dni od daty zawarcia umowy.

W ofercie należy podać cenę (brutto) i termin wykonania pracy.

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do 15.05.2007 r. do godz. 1145.
2. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel.086-271-32-96 wew.37
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2006 r. o godz. 1200
4. Oferent zostanie powiadomiony w terminie 7 dni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie tej pracy.
opublikowano: 08.05.2007 r., godz. 2350
 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe - administracyjne, techniczne, prawnicze lub ekonomiczne
  2. dobra znajomość obsługi programów komputerowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. uprawnienia diagnosty lub instruktora jazdy,
  2. znajomość obsługi programu teleinformatycznego "POJAZD",
  3. obsługa urządzeń kopiujących: drukarki kserokopiarki i skanera.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
  • wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
  • prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  • kontrole ośrodków szkolenia kierowców,
  • kontrole stacji kontroli pojazdów.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys ( CV ),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie,
  4. kwestionariusz personalny /według wzoru wchodzącego w skład "Pakietu informacyjnego"/,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach ,
  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. kserokopie świadectw pracy.
"Pakiet informacyjny" dla kandydatów zawierający "Opis stanowiska pracy" oraz "Kwestionariusz personalny" dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 124 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatzambrowski.com.

Załączniki:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
 • składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 124
 • przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora".
  W/w dokumenty należy składać do dnia 23 maja 2007 r. do godz. 1530. (termin nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
  Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 / I piętro / w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 • Starosta Zambrowski
  opublikowano: 30.04.2007 r., godz. 2100
   
  Pożegnanie maturzystów
   
  W dniu 27 kwietnia 2007 r. w Zespole Szkół Agroprzedsiebiorczosci w Zambrowie i Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III - maturzystów. Starosta Zambrowski - Stanisław Rykaczewski ufundował dla najlepszych uczniów nagrody książkowe, a rodzicom uczniów wyróżnionych wręczył wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Zambrowskiego p. Józefem Dąbrowskim Listy gratulacyjne.

  Nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Zambrowskiego otrzymali uczniowie z najwyższą śrenią ocen tj. Wioleta Krajewska - uczennica kl. IIIe-a Zespołu Szkół Agroprzedsiebiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie( otrzymała album historyczny - "Polska dom tysiącletniego narodu") i Łukasz Sergiusz Michalik - uczeń Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie ( otrzymał encyklopedię informatyczną).

  Listy Gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie: p. Marianna i Leszek Krajewscy (ucz. Wioleta Krajewska), Janina i Mirosław Żukowscy (ucz. Monika Żukowska), Mirosław Jastrząb (ucz. Anna Jastrząb), Danuta i Bogdan Łapińscy (ucz. Kamil Łapiński), Małgorzata i Tadeusz Banasik (ucz. Renata Banasik), Jadwiga i Tadeusz Kowalewscy (ucz. Zofia Kowalewska), Dorota i Janusz Dębek (ucz. Katarzyna Dębek).

  List gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie: p. Bożena i Artur Michalik (ucz. Łukasz Sergiusz Michalik), p. Danuta i Zdzisław Kowalewscy (ucz. Damian Kowalewski), p. Irena i Marcin Żelaźniccy (ucz. Artur Kazimierz Żelaźnicki), p. Danuta i Arkadiusz Janowscy (ucz. Janusz Janowski).

  Starosta Zambrowski podczas przemówienia udzielił absolwentom wskazówek na dalsze życie powiedział: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Życzył absolwentom wiary we własnne siły, odwagi i wytrwałości, aby słowa Jana Pawła II, że "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma , nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli sie z innymi" były dla nich dewizą życiową.

  Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
  20070430_zakrokmat01.jpg
  20070430_zakrokmat02.jpg
  20070430_zakrokmat03.jpg

  opublikowano: 30.04.2007 r., godz. 2100
  Zambrów, dnia 27 kwietnia 2007r.
   
  OR.2222-3/07

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na remont schodów przed wejściem głównym do budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie. ZAWIADOMIENIE
  o wyborze oferty najkorzystniejszej
   
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na remont schodów przed wejściem głównym do budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3w Zambrowie wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Usług Remontowo - Budowlanych W. & M. Dąbkowski, 18-300 Zambrów, ul. Mazowiecka 19A. Za wykonanie usługi wykonawca zaoferował najniższą cenę 20 521,46 zł brutto.

  Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie.
   
  STAROSTA
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 30.04.2007 r., godz. 2100
   
  Uchwała Nr 2/07
  Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie
  z dnia 30 kwietnia 2007 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
   
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z pismem Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Zambrowie uchwala, co następuje:
  § 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie powiatu zambrowskiego, w składzie:

  I. Miasto Zambrów
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zambrowie:
  1) Agnieszka Groszferd
  2) Joanna Piątkowska
  3) Grzegorz Kozioł
  4) Edyta Święcka
  5) Adam Przerwa
  6) Namr N. Rashid
  7) Janusz Zieliński
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zambrowie:
  1) Arkadiusz Bogumił Sutkowski
  2) Jadwiga Milewska
  3) Janina Kotowska
  4) Katarzyna Kosińska
  5) Mieczysław Szulborski
  6) Beata Kozłowska
  7) Krystyna Wnorowska
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ł w Zambrowie:
  1) Krystyna Podolska
  2) Alicja Stańczuk
  3) Barbara Odolińska
  4) Michał Kamiński
  5) Wiktor Truchel
  6) Marzena Choińska
  7) Barbara Śliwińska
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zambrowie:
  1) Jan Tyborowski
  2) Marcin Kurpiewski
  3) Celina Pac
  4) Hanna Fiedorczuk
  5) Jadwiga Liżewska
  6) Adam Antoniak
  7) Janina Dąbrowska
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zambrowie:
  1) Paweł Choromański
  2) Grażyna Kosek
  3) Andrzej Ryszard Pawlak
  4) Stanisław Leszczyński
  5) Marlena Ślesińska
  6) Mirosław Choiński
  7) Ryszard Ogrodnik
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zambrowie:
  1) Hanna Lubak
  2) Mateusz Pac
  3) Tomasz Pecko
  4) Maria Danuta Orłowska
  5) Elżbieta Choińska
  6) Teresa Bobko
  7) Jolanta Laskowska
  7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Zambrowie:
  1) Łukasz Świerżewski
  2) Sławomir Zajkowski
  3) Daniel Gałecki
  4) Danuta Karwowska
  5) Dorota Kossakowska
  6) Grzegorz Lipiński
  7) Jadwiga Gromkowska
  8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Zambrowie:
  1) Anna Rogulska
  2) Izabela Czerwonko
  3) Janusz Konieczny
  4) Lucyna Selerowska
  5) Barbara Szafrańska
  6) Zdzisław Terebka
  7) Barbara Myszko
  9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Zambrowie:
  1) Dariusz Pietrucki
  2) Krzysztof Pac
  3) Paweł Pawlak
  4) Wanda Filipowicz
  5) Danuta Dłużniewska
  6) Adam Frankowski
  7) Andrzej Szeligowski
  10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Zambrowie:
  1) Marzena Ościłowska
  2) Kamil Zaremba
  3) Ewa Młyńska
  4) Waldemar Grzegorz Dłużniewski
  5) Ewa Deptuła - Michalak
  6) Jacek Słaby
  7) Joanna Kulesza
  11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Zambrowie:
  1) Barbara Korytkowska
  2) Wiktoria Gałecka
  3) Irena Kotwicka
  4) Marianna Bączyk
  5) Urszula Adamska
  6) Mariusz Szabłowski
  7) Marta Konopka
  12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Zambrowie:
  1) Jakub Łomociński
  2) Agnieszka Grodzka
  3) Kamil Jasiński
  4) Filomena Poduch
  5) Tomasz Koliński
  6) Grażyna Kotowska
  7) Bożena Przeździecka
  13. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Zambrowie:
  1) Anna Piotrowska
  2) Anna Niemira
  3) Elżbieta Bagińska
  4) Stanisław Niewiński
  5) Alicja Iwona Narewska
  6) Lila Przybyła
  7) Krystyna Maciejewska
  14. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Zambrowie:
  1) Bogumiła Arasim
  2) Marta Niewińska
  3) Marcin Kulesza
  4) Elżbieta Leszczyńska
  5) Paweł Baczewski
  6) Marzena Jolanta Wiśniewska
  7) Sylwester Turowski
  II. Gmina Kołaki Kościelne:
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kołakach Kościelnych
  1) Teresa Rybaczewska
  2) Bogumiła Zaniewska
  3) Hanna Bożena Bagińska
  4) Karol Gierałtowski
  5) Małgorzata Ostrowska
  6) Mieczysław Tadeusz Modzelewski
  7) Barbara Jaźwińska
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kołakach Kościelnych
  1) Janina Dłużniewska
  2) Sławomir Zalewski
  3) Ewa Dłużniewska
  4) Dorota Krajewska
  5) Maria Ożarowska
  6) Agnieszka Teresa Tyborowska
  7) Henryk Rakoczy
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ł w Zaniach Leśnicy
  1) Wioleta Kossakowska
  2) Monika Dłużniewska
  3) Agata Jolanta Jabłońska
  4) Anna Kotowska
  5) Cecylia Kotowska
  6) Piotr Rybaczewski
  7) Janusz Grodzki
  III. Gmina Rutki:
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rutkach
  1) Beata Anna Kruszewska
  2) Magdalena Waniewska
  3) Alina Krupa
  4) Aneta Jabłońska
  5) Krystyna Olszewska
  6) Krystyna Zofia Prokop
  7) Monika Brzozowska
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zambrzycach Królach
  1) Ryszard Prokop
  2) Agnieszka Krajewska
  3) Anna Strękowska
  4) Maria Milewska
  5) Sławomir Popławski
  6) Urszula Szczechura
  7) Bożena Gołaszewska
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ł w Grądach Woniecko
  1) Sylwia Kalinowska
  2) Aneta Sadowska
  3) Beata Ziętarska
  4) Rafał Waniewski
  5) Kamil Zalewski
  6) Małgorzata Witkowska
  7) Halina Grądzka
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kołomyi
  1) Elżbieta Prokop
  2) Joanna Matyszczyk
  3) Małgorzata Strękowska
  4) Maria Szczepankowska
  5) Wojciech Łuba
  6) Elżbieta Piszczatowska
  7) Barbara Supińska
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rutkach
  1) Jolanta Maciejewska
  2) Robert Mażewski
  3) Anna Bączek
  4) Anna Lesińska
  5) Justyna Pisarska
  6) Robert Olszewski
  7) Agnieszka Bazydło
  IV. Gmina Szumowo:
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szumowie
  1) Agnieszka Bączyk
  2) Danuta Grabowska
  3) Marta Jasińska
  4) Cecylia Żach
  5) Agnieszka Ewa Jarząbek
  6) Irena Kurak
  7) Jadwiga Modzelewska
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szumowie
  1) Zofia Witkowska
  2) Zofia Jastrząb
  3) Danuta Radziejewska
  4) Janina Anastazja Śledziewska
  5) Kinga Łuniewska
  6) Cezary Kurpiewski
  7) Hanna Szabłowska
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ł w Srebrnej
  1) Janina Jankowska
  2) Anna Gwardiak
  3) Paweł Podedworny
  4) Katarzyna Kornet
  5) Mariola Jarząbek
  6) Gabriela Staniec
  7) Małgorzata Lutostańska - Story
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Pęchratce Polskiej
  1) Adam Perkowski
  2) Wiesława Ambroziak
  3) Sławomir Choromański
  4) Mieczysław Bączyk
  5) Bogdan Wyszomierski
  6) Bożena Pękała
  7) Zenon Jastrząb
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Paproci Dużej
  1) Elżbieta Lemańska
  2) Zdzisław Liżewski
  3) Katarzyna Rosińska
  4) Aneta Olszewska
  5) Zdzisław Józef Murawski
  6) Adam Wyszomierski
  7) Lucjan Banasik
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Łętownicy
  1) Zbigniew Sadłowski
  2) Grzegorz Cukierman
  3) Jolanta Baczewska
  4) Daniel Krakówka
  5) Jarosław Kornet
  6) Piotr Ignacy Świerżewski
  7) Leszek Michalski
  7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Ostrożnem
  1) Justyna Legacka
  2) Elżbieta Cukierman
  3) Wioletta Ogrodnik - Bianelli
  4) Sławomir Jan Dąbrowski
  5) Barbara Przychodzeń
  6) Beata Bauer
  7) Krystyna Chlewicka
  V. Gmina Zambrów:
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starym Zakrzewie
  1) Piotr Wiśniewski
  2) Ewa Chludzińska
  3) Lech Walczuk
  4) Bożena Kuczyńska
  5) Marta Brulińska
  6) Hanna Szumowska
  7) Zofia Mieczkowska
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Starym Laskowcu
  1) Zygmunt Bączyk
  2) Agnieszka Kaczyńska
  3) Bożenna Leśniewska
  4) Ewa Zaniewska
  5) Hanna Podedworna
  6) Stanisława Urbanek
  7) Waldemar Jeziorowski
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ł w Osowcu
  1) Piotr Skarzyński
  2) Małgorzata Kaczyńska
  3) Barbara Krajewska
  4) Mirosław Falkowski
  5) Ewa Piwońska
  6) Janusz Podedworny
  7) Dariusz Krystosiak
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wądołkach - Bućkach
  1) Jarosław Radwański
  2) Małgorzata Szymczuk
  3) Beata Przychodzeń
  4) Robert Wnorowski
  5) Ewa Kowalewska
  6) Wioletta Brzostek
  7) Zofia Konopka
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Porytem - Jabłoń
  1) Piotr Bolesław Kierznowski
  2) Marta Gołaszewska
  3) Tadeusz Wdziękoński
  4) Paweł Wiśniewski
  5) Bogusława Włoczewska
  6) Jadwiga Przyborowska
  7) Anna Kalinowska
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Starym Skarżynie
  1) Szymon Sasinowski
  2) Alina Przeździecka
  3) Krzysztof Gołaszewski
  4) Krystyna Małgorzata Jeziorowska
  5) Marta Skarzyńska
  6) Anna Lasocka
  7) Joanna Gniazdowska
  7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Przeździecko - Mroczkach
  1) Bartłomiej Sasinowski
  2) Agnieszka Kaczyńska
  3) Jolanta Sasinowska
  4) Krzysztof Piotr Zaniewski
  5) Joanna Mioduszewska
  6) Emilia Skarżyńska
  7) Bogusława Tarnowska
  8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Ładach Polnych
  1) Paulina Włoczewska
  2) Kamila Katarzyna Matczuk
  3) Paweł Jastrzębski
  4) Ewelina Rakowska
  5) Patrycja Leśniewska
  6) Beata Gawrychowska
  7) Marta Grodzka
  9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Wiśniewie
  1) Zbigniew Kierznowski
  2) Anna Kaczyńska
  3) Paweł Gosiewski
  4) Aneta Grabowska
  5) Kinga Zaniewska
  6) Milena Michalska
  7) Krzysztof Morysewicz.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący
  Powiatowej Komisji Wyborczej
  w Zambrowie
  Sławomir Bagiński
  opublikowano: 27.04.2007 r., godz. 2330
   

  KOMUNIKAT
   
  Powiatowa Komisja Wyborcza w Zambrowie informuje, że publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 1230 w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, sala nr 18.
   

  KOMUNIKAT
   
  Podaje się do publicznej wiadomości, że Powiatowa Komisja ds. Referendum w Zambrowie - rozpoczęła pracę od dnia 27 kwietnia 2007 r. w następującym składzie:
  1. Józef Dąbrowski - Przewodniczący komisji
  2. Robert Selerowski - Zastępca przewodniczącego komisji
  3. Monika Muszyńska - Członek
  4. Jolanta Jarnutowska - Członek
  5. Andrzej Czerwonko - Członek
  6. Teresa Ogórkowska - Członek
  7. Beata Smorczewska - Członek
  8. Zbigniew Wiśniewski - Członek

  Członkowie Komisji pełnią dyżury w siedzibie Powiatowej Komisji ds. Referendum w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3(siedziba Starostwa Powiatowego) pokój Nr 17 w dniach pracy starostwa od poniedziałku do piątku w godz. 12:00- 13:00 (telefon 086 271 24-18 w. 49)

  Siedziba Powiatowej Komisji
  ds. Referendum w Zambrowie
  w dniu głosowania tj, 20 maja 2007 r.
  ul. Fabryczna 3 sala nr 214 (II piętro)
  telefon 086 271 22 10

   
  Przewodniczący
  Powiatowej Komisji ds. Referendum
  w Zambrowie
  Józef Dąbrowski
  opublikowano: 26.04.2007 r., godz. 2330
  Zambrów, dnia 25.07.2007r.
   
  RI.3440/1/07

  OGŁOSZENIE
   
  W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji: "Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie ulica Marii Konopnickiej 16" Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców - geodetów - do składania ofert na wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego (drenaż dookoła budynku i włączenie go do kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej).

  Termin składania ofert cenowych do dnia 7 maja 2007 roku do godziny 13:00.

  Miejsce składania ofert: sekretariat Starostwa Powiatowego w Zambrowie - pokój Nr 125.
  opublikowano: 24.04.2007 r., godz. 1450
   

  Wsparcie dla przedsiębiorczych
   
  Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) ma za sobą lata doświadczeń przy realizacji wielu projektów z zakresu rolnictwa i przemysłu spożywczego poprzez zagadnienia związane z integracją europejską i wreszcie zwalczanie bezrobocia szczególne wśród młodych mieszkańców wsi i małych miast oraz wpieranie rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. Zmieniające się realia życia mieszkańców obszarów wiejskich jak i sytuacja w sektorze rolnym wymusza zmianę polityki działania i priorytetów, jakimi w swej działalności kieruje się Fundacja.
   
  Od 199łr. FDPA prowadzi fundusz mikropożyczkowy w ramach, którego udziela pożyczek na rozpoczęcie i kontynuację pozarolniczej działalności gospodarczej. Głównym celem tej parabankowej działalności jest zapewnienie dostępu do zewnętrznego finansowania działalnościom gospodarczym, które nie mogą uzyskać takiego wsparcia ze strony banków. W 2005 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa otrzymała środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Starostwa Powiatowego w Zambrowie na utworzenie wydzielonego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych utworzeniem własnej działalności gospodarczej z powiatu Zambrowskiego.
   
  Wśród przedsiębiorców korzystających z pożyczek FDPA blisko 25% stanowią firmy nowo zarejestrowane. Dzięki dofinansowaniu funduszu pożyczkowego FDPA przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2.1, Fundacja rozszerzyła swoją działalność pożyczkową. Obecnie pożyczki z funduszu FDPA udzielane są dla przedsiębiorców z miejscowości podwarszawskich, a maksymalna kwota pożyczki wzrosła do 120 tys. zł. Wydłużył się również okres kredytowania do 60 miesięcy. Nie zmieniły się natomiast procedury ubiegania się o pożyczkę. Nadal nie wymagany jest binzes plan, a sam wniosek pożyczkowy wypełniany jest wspólnie z przedsiębiorcą. Oficer pożyczkowy dojeżdża na miejsce wystarczy umówić się telefonicznieĄ Łączny koszt pożyczki jest konkurencyjny w stosunku do kosztów pożyczek bankowych. Gwarantowany jest krótki okres oczekiwania na pożyczkę - od złożenia pełnego wniosku nie może on przekroczyć jednego tygodnia.
   
  Przedsiębiorcy korzystający z pożyczek FDPA nie tylko zaspokajają potrzeby finansowe swoich firm, ale pomagają innym początkującym przedsiębiorcom, którzy tworząc firmę nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu w banku lub innej instytucji finansowej, którzy w Fundacji otrzymują nie tylko wsparcie finansowe ale również bezpłatne doradztwo w zakresie rejestrowania i prowadzenia firmy (rachunkowości i podatków, zagadnień prawnych). Fundacja w przeciwieństwie do banków i wielu instytucji finansowych działających na rynku jest instytucją nie nastawioną na zysk. Dochód z tytułu udzielanych pożyczek jest przeznaczany na realizacje celów statutowych Fundacji a w tym współfinansowanie dodatkowych projektów mających na celu zwalczanie bezrobocia szczególnie wśród ludzi młodych mieszkających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców (szczegóły na temat działalności statutowej Fundacji na stronie internetowej www.fdpa.org.pl).
   
  FDPA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA
  Biuro Terenowe w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  18-300 Zambrów
  Tel. 086 276 01 56
  e-mail: zambrow@fdpa.org.pl
  opublikowano: 23.04.2007 r., godz. 940
   

  O G Ł O S Z E N I E
   
  Ogłasza się, że w dniu 25 kwietnia 2007 roku o godz. 13:00 odbędą się obrady VII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

  Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18 (sala konferencyjna).

  Proponowany porządek posiedzenia VII Sesji Rady Powiatu:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków przyznanych na realizację przedsięwzięcia "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie" w formie weksla "in blanco";
   2. powołania powiatowej komisji do spraw referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
  7. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2006 rok.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Sprawy różne.
  11. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący Rady
  Józef Dąbrowski
  opublikowano: 18.04.2007 r., godz. 23:20
   
  Spotkanie Starosty Zambrowskiego
  ze Związkiem Sybiraków Koła w Zambrowie
   
  W dniu 15 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00 w budynku Wikariatu przy Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie odbyło się spotkanie Sybiraków Zambrowskich, na którym swoją obecnością zaszczycił Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Sybiraków Roman Kalista, członkowie związku Sybiraków Koła w Zambrowie, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zambrowskiego Marek Krajewski, Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Robert Selerowski.

  Spotkanie rozpoczął Prezes Sybiraków Roman Kalista, który powitał przybyłych gości. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Związku Sybiraków Koła w Zambrowie i odśpiewany hymn Sybiraków. Po hymnie Starosta Zambrowski odznaczył krzyżem zesłańców Sybiru: Hieronima Podbielskiego, Mirosławę Góra, Cecylię Gałązkę, Zofię Zawadzką i Zofię Zarębę. Starosta Zambrowski w swoim przemówieniu nawiązał do czasów z jakimi musieli się zmagać zesłani na Syberię. Dodał także, iż droga ich cierpień, którą przeszli na daleką Syberię świadczy o tym, że są to osoby godne szczególnego szacunku i pamięci historii, a przede wszystkim przekazania jako autentycznych - wzorów dla młodego pokolenia. Ciepłymi słowami - we własnym imieniu, jak również Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego - wyraził słowa podziękowania za zaproszenie.

  Spotkanie zakończył Prezes Sybiraków podziękowaniem za uczestnictwo w spotkaniu przybyłym gościom.

  Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
  20070418_sybiracy01.jpg
  20070418_sybiracy02.jpg


  opublikowano: 18.04.2007 r., godz. 23:20
   
  O G Ł O S Z E N I E
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00.
  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 17.
  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków przyznanych na realizację przedsięwzięcia "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie" w formie weksla "in blanco";
  b) powołania powiatowej komisji do spraw referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
  4. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2006 rok.
  5. Sprawy różne.
   
  O G Ł O S Z E N I E
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007 r. o godz. 10.30.
  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 17.
  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyjazd i wizytacja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
  4. Sprawy różne.

  opublikowano: 18.04.2007 r., godz. 23:20
  Zambrów, dnia 17 kwietnia 2007r
   
  OR. 2222 - 3/07

  OGŁOSZENIE
   
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że zamierza dokonać zamówienia publicznego o wartości poniżej 6 000 EURO na wykonanie remontu schodów przed wejściem głównym do budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

  I. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest remont schodów:
  - rozebranie i usunięcie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
  - skucie nierówności betonu na schodach i usunięcie gruzu
  - naprawa stopni schodowych oraz podłoży betonowych - szlichta z betonu B-25
  - ułożenie płytek klinkierowych o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej
  - wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych o wym. 25 x 6 cm.
  - montaż dodatkowych poręczy przy schodach
  - wykonanie dodatkowej balustrady schodowej

  II. Termin realizacji zamówienia
  Wykonawca zrealizuje robotę budowlaną w terminie od 07.05.2007 - 25.05.2007r.

  III. Kryterium oceny i jego znaczenie
  1. Cena - 100 %

  IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - spełniają wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent przedłoży:
  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  V. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

  VI. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  VII. Przedmiar robót można odebrać w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3(pok. 125).

  VIII. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "OFERTA NA REMONT SCHODÓW" zawierajace:
  1) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót,
  2) zaświadczenie, o którym mowa w pkt. IV
  należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego (pok. Nr 125) przy ul. Fabrycznej 3 w terminie do dnia 26 kwietnia 2007 roku do godz. 12:00.

  IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04. 2007 roku o godz. 12:15 w siedzibie Starostwa pok. 17.

  X. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów jest: Zbigniew Korzeniowski
  tel. 086 271 24 18 w. 27.
   
  S T A R O S T A
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 16.04.2007 r., godz. 1320
   

  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko podinspektora
  w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Starostwa Powiatowego w Zambrowie
   
  Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
  Pani Maria Danuta Orłowska
  Zamieszkała - Zambrów

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Maria Danuta Orłowska. Posiada wiedzę ogólną o administracji rządowej i samorządowej oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu budownictwa. Spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych. Stosunek pracy z w/w zostanie nawiązany z dniem 16 kwietnia 2007 r.
   
  Starosta Zambrowski
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 13.04.2007 r., godz. 2100
   

  OGŁOSZENIE
   
  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.
   
  1. Bagiński Sławomir - Przewodniczący
  2. Brzózka Andrzej - Zastępca Przewodniczącego
  3. Dłużniewska Agnieszka - Członek
  4. Jankowska Mirosława - Członek
  5. Kalinowska Ewa Anna - Członek
  6. Kozłowski Ryszard - Członek
  7. Kulesza Urszula - Członek
  8. Wiśniewska Bogusława - Członek
  9. Żurawski Tadeusz - Członek
   
  Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie:
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie, pokój nr 17,
  nr telefonu 086 271 24 18 wew. 49.
  Do dnia wyborów Komisja pełni dyżury codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godz. od 1100 do 1200.
  W dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 1400 Komisja dokona powołania składów obwodowych komisji wyborczych.
  opublikowano: 11.04.2007 r., godz. 1240
  Zambrów, dnia 11 kwietnia 2007r.
   
  KD.3421-1-1/07

  OGŁOSZENIE
  o wyniku konkursu na wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów
  i prowadzenia parkingu strzeżonego

   
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie uprzejmie informuje, iż w wyniku konkursu z dnia 14 marca 2007r. wyznaczona została jednostka do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego z trybie znowelizowanego art. 130a ust. 1, 2, 5a - 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - Usługi Motoryzacyjne Marek Rytelewski Długobórz II 33, 18-300 Zambrów. Z jednostką została podpisana nowa umowa o świadczenie usług zgodnie z cyt. powyżej przepisami na okres od 1 kwietnia 2007r. do 31 marca 2010r.  
  STAROSTA
  mgr inż. Stanisław Rykaczewsk
  opublikowano: 10.04.2007 r., godz. 1100
   

  OGŁOSZENIE
   
  Dnia 2 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.

  I. Postanowienia ogólne.
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59ł ze zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2007 r. organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59ł ze zm.) realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie pomocy społecznej.
  3. O zlece nie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy spełniające następujące warunki:
  4. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
  5. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  7. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  II. Rodzaj zadania.
  Konkurs obejmuje projekt przewidziany do realizacji w roku 2007 w zakresie zadania zleconego ustawami realizowanymi przez powiat:
  1. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie zapobiegających zjawiskom przemocy, polepszenie funkcjonowania rodziny oraz specjalistycz na pomoc rodzinom w kryzysie, poprzez m. in.:
  a) specjalistyczną terapię,
  b) warsztaty edukacyjno-terapeutyczne,
  c) poradnictwo prawne,
  d) inne.

  III. Wysokość dotacji na realizację zadania
  Kwota dotacji na realizację zadania wynosi - 12 000,00 zł.
  W uzasadnionych przypadkach, kwota dotacji może ulec zmianie.

  IV. Termin i warunki składania ofert.
  1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie działań korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy" w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
   Termin składania ofert mija 16 maja 2007 r. godz. 1530.
  2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem sta nowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
  3. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 135 lub 136, lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com. Bliższych informacji udziela Pani Jadwiga Krajewska pok. 136, tel. 086 271 06-69.
  4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
   • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny ł miesiące od daty wystawienia),
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,
   • aktualny statut, poświadczony za zgodność z oryginałem.
  5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  6. Złożenie o ferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
   Rozstrzygnięcie konkursu ofert i podpisanie umów nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oferty sporządzone wadliwie, na niewłaściwym druku albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Ponadto przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 28 - 32 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
  1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
  3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
   • merytoryczna wartość oferty,
   • ilość osób objętych działaniem,
   • możliwość realizacji zadania,
   • doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   • zakres finansowania zadania ze źródeł innych,
   • dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmie Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
  VI. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, w okresie od dnia 01 czerwca 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 roku.
  2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisa nym w ofercie.
  3. Zleceniobiorcy są obowiązani do:
   • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
   • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
   • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).
  VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.
  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może prze kroczyć 90 % kosztów ujętych w ofercie.
  2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59ł ze zm.) i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w roku 2006 nie realizował tego rodzaju zadania publicznego oraz informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań, o których mowa w ogłoszeniu.

  Załączniki:
  opublikowano: 02.04.2007 r., godz. 2000
   
  Wielkanoc A.D. 2007  
   
  Wielkanoc A.D. 2007
   
   
   
  "Alleluja biją dzwony,
  Płynie pieśń wesoła;
  Wstał Pan z grobu uwielbiony,
  Radość brzmi dookoła."

  (Śpiewnik Stulecia Orchard Lake)   


  Z okazji Dnia Zmartwychwstania Pańskiego
  przekazujemy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Zambrowskiego
  najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
  Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
  rodzinnego ciepła, radosnych spotkań w gronie rodzinnym
  i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

   
  Przewodniczący Rady Powiatu
  Józef Dąbrowski
  Starosta Zambrowski
  Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 27.03.2007 r., godz. 2350
  aktualizacja: 28.03.2007 r., godz. 1330
   
  V Regionalny Podlaski Turniej Tenisa Stołowego
  Olimpiad Specjalnych
  Długobórz 2007

   
  15 marca 2007 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu rozegrano V Regionalny Podlaski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Turniej przeprowadzono pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Zambrowskiego Pana Stanisława Rykaczewskiego zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olimpics.

  Ceremonię otwarcia uświetnił programem artystycznym zespół chirliderek z SOSW z Długoborza, kierowany przez p. Iwonę Pietkiewicz - nauczyciela muzyki tej placówki.

  Celem organizacji turnieju było:
  1. popularyzacja tenisa stołowego wśród osób z upośledzeniem umysłowym w Olimpiadach Specjalnych.
  2. podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów i zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych i integracja ze społeczeństwem.
  4. zakwalifikowanie oddziału podlaskiego i stworzenie warunków do kwalifikacji reprezentacji oddziału podlaskiego na Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych.

  W turnieju udział wzięło 48 zawodników - dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w następujących kategoriach wiekowych:
  I. 8-11 lat
  II. 12-15 lat
  III. 16-21 lat
  IV. 22 lat i powyżej

  Podczas turnieju rozgrywane były gry pojedyncze (single) w IX grupach sprawnościowych, które zostały utworzone po przeprowadzonych preeliminacjach.

  Do rywalizacji przystąpiło 9 sekcji sportowych Olimpiad Specjalnych oddziału podlaskiego:
  1. sekcja sportowa "Orły" z Zespołu Szkół nr 16 B-k
  2. sekcja sportowa " Kangurki" z Zespołu Szkół nr 13 B-k
  3. sekcja sportowa "Siedemnastka" z Zespołu Szkół nr 11 B-k
  4. sekcja sportowa " Kormorany" z Zespołu Szkół w Augustowie
  5. sekcja sportowa "Maratończyk" SOSW B-k
  6. sekcja sportowa " Sokół " SOSW Sokółka
  7. sekcja sportowa " Szansa" DPS B-k
  8. sekcja sportowa "Waleczne Serca" WTZ Mońki
  9. sekcja sportowa "Błyskawica" SOSW Długobórz

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu reprezentowała sekcja sportowa "Błyskawica", z której udział wzięło 6 zawodników (ł dziewczęta i ł chłopców).

  W zaciętej rywalizacji zawodnicy SOSW zajęli następujące miejsca:
  - Dorota Kulesza, Damian Ogrodnik - złoty medal
  - Damian Koszykowski - srebrny medal
  - Małgorzata Doncer - brązowy medal
  - Ewa Grodzka - IV miejsce
  - Mariusz Sulkowski - V miejsce

  Sponsorami turnieju byli: Stowarzyszenie "Przyjaciel" oraz p. Krzysztof Gołaszewski, właściciel "Centrum ogumienia".

  Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
  20070315_sosw01.jpg
  20070315_sosw02.jpg
  20070315_sosw03.jpg
  20070315_sosw04.jpg
  20070315_sosw05.jpg


  opublikowano: 23.03.2007 r., godz. 1845
   

  Ogłoszenie
   
  Ogłasza się, że w dniu 28 marca 2007 roku o godz. 1000 odbędą się obrady VI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

  Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18 (sala konferencyjna).

  Proponowany porządek posiedzenia VI Sesji Rady Powiatu:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zambrowskiego za 2006 r.;
   2. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2007 rok;
   3. zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia "Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie ul. M. Konopnickiej" w formie weksla "In blanco";
   4. ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu funkcjonującym w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie;
   5. wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego;
   6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zambrowie;
   7. powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
   8. rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Zambrowskiego.
  7. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  8. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2006 r.
  9. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2007 rok.
  10. Informacja z działalności spółki Szpital Miejski w Zambrowie.
  11. Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zambrowskiego na lata 2004 - 2015 (ETAP I. 2004 - 2006).
  12. Stanowisko Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8.
  13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  14. Wnioski i oświadczenia radnych.
  15. Sprawy różne.
  16. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący Rady
  Józef Dąbrowski

  opublikowano: 14.03.2007 r., godz. 1450
  Zambrów, dnia 14 marca 2007r.  
  KD.3421-1-1/1/07

  Ogłoszenie
  o konkursie na wyznaczenie jednostki
  do usuwania pojazdów
  i prowadzenia parkingu strzeżonego
   
  1) Zamawiający:
    Starosta Zambrowski
    ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie
    tel. 086 271 24 18, fax 086 271 20 92
    REGON: 45067228ł
    NIP: 723 14 31 809
    poczta elektroniczna: starosta@powiatzambrowski.com
    adres internetowy: www.powiatzambrowski.com
    osoba do kontaktu: Jan Chodzicki, tel. 086 271 24 18 wew. 20.

  2) Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie jednostki do usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg przebiegających na obszarze Powiatu Zambrowskiego w trybie art. 130a ust. 1, 2, 5a - 5e i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

  3) W postępowaniu może wziąć udział Usługodawca, który:
  1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
  2. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
  3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług
  4. podejmie się całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług objętych ofertą,
  5. zrealizuje każde zlecenie usunięcia i odholowania pojazdu oraz umieszczania go na parkingu strzeżonym.
  4) Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny przedłożonych przez Usługodawcę informacji, dokumentów i oświadczeń, uwzględniając zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

  5) Termin wykonania zamówienia:
  od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2010 r.

  6) Warunki udziału w postępowaniu konkursowym dostępne są
  w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój Nr 119,
  od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
  oraz na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego: www.powiatzambrowski.com
  oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

  7) Termin i miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,
  pokój Nr 125 do dnia 26 marca 2007 r. do godz. 1000.

  8) Data i miejsce otwarcia ofert:
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,
  pokój Nr 125 dnia 26 marca 2007 r. o godz. 1015.

  Załączniki:  
  STAROSTA
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 13.03.2007 r., godz. 1800
   
  zpor
  Realizacja projektów stypendialnych w Powiecie Zambrowskim
  w roku 2005/2006
   
  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw wsparcia Wspólnoty na lata 2004 - 2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które są uruchomiane z udziałem funduszy strukturalnych. Fundusze strukturalne mają na celu wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej poprzez promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wysokiego poziomu ochrony i poprawy stanu środowiska. Jednym z czterech funduszy strukturalnych jest Europejski Fundusz Społeczny. Celem Priorytetu 2, Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach ZPORR jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów.

  Powiat Zambrowski w 2005 r. aplikował o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał fundusze na realizację dwóch projektów stypendialnych:

  1. Perspektywy dla młodzieży ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2005/2006 - stypendia 168776 PLN, realizacja projektu została zakończona z dniem 30.09.2006 r.
  2. Perspektywy dla studentów w roku akademickim 2005/2006 - stypendia - 49666 PLN, realizacja projektu została zakończona z dniem 31.10.2006 r.

  Osiągnięte wska!niki produktu i rezultatu projektu "Perspektywy dla młodzieży ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2005/2006 - stypendia" przedstawiają się następująco:

  tabela 1

  W okresie realizacji projektu zakładane wska!niki produktu zostały osiągnięte w 100%. Zakładane wska!niki rezultatu nie zostały osiągnięte w 100%, podstawowym czynnikiem, który przyczynił się do tego, że nie osiągnięto w pełni zakładanych wcześniej wska!ników było małe zaangażowanie w naukę ostatecznych beneficjentów, co w konsekwencji spowodowało, że dwie osoby nie otrzymało promocji do następnej klasy. Wśród osób promowanych do następnej klasy ujęte są osoby, które zdały maturę i uzyskały świadectwo dojrzałości.

  Osiągnięte wska!niki produktu i rezultatu projektu "Perspektywy dla studentów w roku akademickim 2005/2006 - stypendia" przedstawiają się następująco:

  tabela 2

  W okresie realizacji projektu docelowe wartości wska!nika produktu zostały osiągnięte w 100%. Zakładane wska!niki rezultatu nie zostały osiągnięte w 100%, podstawowym czynnikiem, który przyczynił sie do tego że nie osiągnięto zakładanych wcześniej wska!ników było małe zaangażowanie w naukę ostatecznych beneficjentów, co w konsekwencji spowodowało, że dwóch studentów zostało skreślonych z listy studentów a na ich miejsce trzeba było włączyć nowe osoby. Wśród osób, które zaliczyły rok studiów są również osoby, które ukończyły studia.

  Stopień realizacji projektów przedstawia się następująco:
  - "Perspektywy dla studentów - stypendia" - 99,71% ,
  - "Perspektywy dla młodzieży ponadgimnazjalnej - stypendia" - 98,21%, projekt nie został zrealizowany w całości, ponieważ uczniowie mieli problemy z dostarczeniem faktur bąd! innych dokumentów o równoważnej wartości księgowej na podstawie których dokonywana była refundacja kosztów.
   
  Projekt jest współfinansowany ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  oraz budżetu państwa
  Beata Czajkowska
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie
  opublikowano: 13.03.2007 r., godz. 900
   

  N@utobus - Autobus Internetowy
   
  W dniu 27 lutego 2007 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku miała miejsce konferencja objęta patronatem Wojewody Podlaskiego na temat "Społeczeństwo informacyjne w województwie podlaskim".

  W konferencji, która została zorganizowana przy współpracy Politechniki Białostockiej w ramach projektu "Utworzenie i rozwój podlaskiej sieci innowacji w zakresie technologii informatycznych społeczeństwa informacyjnego", wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego oraz zaproszeni goście. Głównym celem konferencji było promowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Podsekretarz Stanu w MSWiA Grzegorz Bli!niuk wraz z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jarosławem Schabieńskim oraz Dyrektorem Generalnym Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej Witoldem Sartoriusem, zaprezentowali lokalnym mediom autobus internetowy i oficjalnie zainaugurowali akcję N@utobus na terenie naszego województwa.

  Projekt n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Polskim Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej. Celem tego projektu jest kształtowanie świadomości technologicznej społeczeństwa, jak również rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu. Interaktywny i zintegrowany program ma na celu aktywizację wspólnot lokalnych oraz wzmocnienie umiejętności społecznych poprzez lepszą komunikację i przełamywanie barier.

  Zakres oferowanych szkoleń obejmuje 4 podstawowe terminy społeczeństwa informacyjnego: eAdministracja, eZdrowie, eEdukacja i eBiznes. Tematyka szkoleń została specjalnie przygotowana na potrzeby n@utobusu i obejmuje wszystkie zagadnienia aspektów życia codziennego, od zastosowania technologii teleinformatycznych w szkołach, przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych do podstawowych kwestii związanych z obsługą komputera np. wysyłanie poczty e-mail. Głównymi odbiorcami szkoleń będą:
 • osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z Internetem;
 • mają niewystarczające umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu;
 • osoby w każdym przedziale wiekowym i statusie społecznym.

  Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, a w szczególności:
 • dostęp szerokopasmowy do Internetu,
 • Internet na obszarach wiejskich,
 • publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP),
 • podpis elektroniczny,
 • rozwiązania dla e-urzędu, e-szpitala, system e-karty miejskiej oraz e-recepty, telemedycyna, elektroniczna karta zdrowia, e-zamówienia publiczne, e-podatki,
 • el-earning, Szkoła,
 • fundusze strukturalne oraz strategia lizbońska,
 • podstawowe szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz Internetu przy wykorzystaniu m.in. fińskiego programu "Z myszką za pan brat".

  Pierwszym etapem projektu zostało objęte województwo warmińsko-mazurskie, w którym projekt rozpoczął się 7 lipca 2006 roku, a zakończył 12 stycznia 2007 roku. Pobyt n@utobusu był dużym wydarzeniem lokalnym jak również przyczynił się do promocji regionu. W szkoleniach najczęściej uczestniczyli: urzędnicy, strażacy, nauczyciele, policja, wojsko, osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież.

  Mając nadzieję, że autobus internetowy spotka się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu uprzejmie zachęcam do udziału w proponowanych szkoleniach.

  Szczegółowe informacje nt. przedmiotowego projektu są dostępne na stronie: www.nautobus.gov.pl.
   
 • Starosta Zambrowski
  Stanisław Rykaczewsk
  opublikowano: 08.03.2007 r.
   
  Sprawozdanie z V sesji Rady Powiatu Zambrowskiego
   
  W dniu 1 marca 2007 r. w sali konferencyjnej nr18 Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyła się V sesja Rady Powiatu Zambrowskiego, podczas której Rada pojęła ł uchwały:
  1. Uchwała Nr V/37/07 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w kwocie 718 679 zł na realizację w 2007 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono z podziałem na:
   • środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej - 25 000 zł;
   • środki finansowe z zakresu rehabilitacji społecznej - 291 259 zł;
   • zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 402 420 zł.
  2. Uchwała Nr V/38/07 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.
   Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości nadano imię Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.
  3. Uchwała Nr V/39/07 w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  W związku ze złożoną rezygnacją odwołano Panią Jolantę Barbarę Gronostajską ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zambrowie.
  Rada Powiatu Zambrowskiego przyjęła również nw. informacje:
  1. Informacja z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2006 r. Informację przygotowała Pani Jadwiga Krajewska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
  2. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2006 r. na terenie Zambrowa i powiatu. Informację przedstawił Pan Jan Karwowski - Z-ca Prokuratora Rejonowego.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z roku 2006. Informację przygotował i przedstawił Pan Krzysztof Radomski - Komendant Powiatowy Policji.
  4. Informacja o realizowaniu zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie za 2006 r. Informację przygotował i przedstawił Pan Marek Bączyk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego za 2006 r. Informację przygotował i przedstawił Pan Robert Ankowski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
  Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
  20070301_5sesja01.jpg
  20070301_5sesja02.jpg
  20070301_5sesja03.jpg
  20070301_5sesja04.jpg

  opublikowano: 07.03.2007 r.
  Zambrów, 2007.03.07
   

  Starostwo Powiatowe w Zambrowie
  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
   
  1. Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie: budowlane
    • średnie o specjalności architektoniczno-budowlanej lub ogólnobudowlanej - staż pracy minimum ł lata,
    • wyższe z kierunkiem wykształcenia: architektura i urbanistyka lub budownictwo
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office,
   2. obsługa urządzeń kopiujących: drukarki, kserokopiarki, skanera,
   3. znajomość zakresu formy i treści dokumentacji projektowej niezbędnej przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę,
   4. umiejętność posługiwania się przepisami polskiego prawa,
   5. pożądane posiadanie uprawnień budowlanych uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w myśl art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) - brak uprawnień budowlanych nie eliminuje kandydata na niniejsze stanowisko.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym głównie dotyczących:
    1. udzielania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz zatwierdzeń projektów budowlanych,
    2. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń budów lub wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia, zgłoszeń zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego,
   2. prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat.
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys ( CV ),
   2. list motywacyjny,
   3. dokument poświadczający wykształcenie,
   4. kwestionariusz personalny (według wzoru wchodzącego w skład "Pakietu informacyjnego"),
   5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
   6. zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (w przypadku ich posiadania),
   7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   8. kserokopie świadectw pracy.
  "Pakiet informacyjny" dla kandydatów zawierający "Opis stanowiska pracy" oraz "Kwestionariusz personalny" dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 124 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatzambrowski.com.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
  • składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 124
  • przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora".
  W/w dokumenty należy składać do dnia 22 marca 2007 roku do godz. 15 30.(termin nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).

  Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

  Załączniki:  
  Starosta Zambrowski
  opublikowano: 07.03.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 8 marca 2007 r. o godz. 9.00.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 17.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
  a) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  b) wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  6. Sprawa objęcia udziałów zakładowych w Spółce "Szpital Miejski w Zambrowie".
  7. Sprawy różne.
  opublikowano: 07.03.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 9 marca 2007 r. o godz. 9.00.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 17.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  b) wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  6. Sprawa objęcia udziałów zakładowych w Spółce "Szpital Miejski w Zambrowie".
  7. Sprawy różne.
  opublikowano: 07.03.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia ds. Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 12 marca 2007 r. o godz. 9.00.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 17.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hotelu funkcjonującym przy Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie;
  b) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  c) wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  6. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2007 rok.
  7. Informacja z działalności Spółki "Szpital Miejski w Zambrowie Sp. z o. o.".
  8. Sprawa objęcia udziałów zakładowych w Spółce "Szpital Miejski w Zambrowie".
  9. Sprawy różne.
  opublikowano: 07.03.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji odbędzie się w dniu 12 marca 2007 r. o godz. 12.30.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 17.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmian w budżecie powiatu na 2007 rok;
  b) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  c) wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego;
  d) zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie ul. Marii Konopnickiej" w formie weksla in blanco.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  5. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  7. Sprawa objęcia udziałów zakładowych w Spółce "Szpital Miejski w Zambrowie".
  8. Sprawy różne.
  opublikowano: 07.03.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 marca 2007 r. o godz. 8.00.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 17.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  4. Rozpatrzenie skargi Państwa Zdzisławy i Lesława Zawistowskich.
  5. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2006 roku.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  7. Sprawy różne.
  opublikowano: 05.03.2007 r.
  Zambrów, dnia 2 marca 2007r.
  RI.3421/p-1/07

  OGŁOSZENIE
  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro
  na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów
   
  1) Zamawiający:
  Starosta Zambrowski
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  tel. 086 271 24 18, fax 086 271 20 92
  REGON: 45067228ł
  NIP: 723 14 31 809
  poczta elektroniczna: starosta@powiatzambrowski.com
  adres internetowy: www.powiatzambrowski.com
  osoba do kontaktu: Marta Ziółkowska, tel. 086 271 24 18 wew. 46.

  2) Opis przedmiotu zamówienia:
  sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Zambrów - obszar ok. 2500 ha, dla 69 wsi.

  3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - spełniają szczegółowe wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  5) Kryteria oceny ofert: cena 100 %

  6) Termin związania ofertą: 30 dni.

  7) Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2007r.

  8) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna:
  w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój Nr 121,
  od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
  oraz drogą elektroniczną na:
  stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego: www.powiatzambrowski.com
      POBIERZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie i Załączniki
      - plik *.doc (MS Office Word) [118 KB]
  oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

  9) Termin i miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,
  pokój Nr 125 do dnia 30 marca 2007 r. do godz. 1000.

  10) Data i miejsce otwarcia ofert:
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,
  pokój Nr 129 dnia 30 marca 2007 r. o godz. 1015.

  11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  STAROSTA
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 01.03.2007 r.
  Szumowo, dnia 28 lutego 2007r.
  WTZ-ZP-1/2007
  Handel Hurtowy i Detaliczny Art. Spożywczymi
  Anna Kaczyńska
  ul. Łomżyńska 71b
  18-300 Zambrów
   
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe polegające na dowozie osób niepełnosprawnych
   
  ZAWIADOMIENIE
  o unieważnieniu postępowania
   
  Warsztat Terapii Zajęciowej działając zgodnie z art. 9ł ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 116ł z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe polegające na dowozie osób niepełnosprawnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

  Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93ł ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
  UZASADNIENIE
   
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe polegające na dowozie osób niepełnosprawnych wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta zawierała braki polegające na niedołączeniu jednego z dokumentów potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca został wezwany do usunięcia braków. W ustalonym terminie dokumentacja nie została uzupełniona. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 3ł ustawy, a zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w oferta została uznana za odrzuconą.

  Na podstawie powyższego, zgodnie z art. 93ł ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
   
  Agata Falkowska
  Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
  opublikowano: 01.03.2007 r.
   
  Promocja książki "Historia Gminy Zambrów"
   
  W poniedziałkowe popołudnie 19 lutego 2007r. w Miejskiej Bibliotece w Zambrowie miał miejsce Wieczór Kultury Ludowej: "Podzambrowskie Klimaty" połączony wraz z promocją książki Leszka Zugaja pt.: "Historia Gminy Zambrów". Publikacja bardzo interesująco i wyczerpująco opisuje historię Gminy Zambrów w okresie ok. XIV-XV w. , obrazując rys historyczny każdej miejscowości.

  Gospodarzem a jednocześnie organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Zambrów- Kazimierz Dmochowski. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Wśród zaproszonych gości znale!li się także Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Zambrów oraz licznie przybyli dyrektorzy szkół, banków i innych instytucji.

  Na podkreślenie zasługuje wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, który w trakcie swojej wypowiedzi złożył gratulacje oraz wyraził ciepłe słowa uznania autorowi publikacji. Podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę popłynęły z ust Starosty Zambrowskiego w kierunku Wójta Gminy Zambrów Kazimierza Dmochowskiego. Pan Starosta podkreślił jakość dorobku w zakresie kultury jak i materii inwestycyjnej.

  Sielskiego klimatu nadał występujący na scenie od 25 lat lokalny Zespół Ludowy "Laskowianki" ze Starego Laskowca.

  Poniedziałkowy wieczór uświetnił wernisaż wystawy pod hasłem: "Rze!ba Ludowa". Autorami eksponowanych prac są mieszkańcy Gminy i Miasta Zambrów.

  Miłym akcentem kończącym imprezę było wręczenie przybyłym gościom pamiątkowego egzemplarza promocyjnej książki wraz z indywidualną dedykacją autora.

  Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
  20070219_ksiazka01.jpg
  20070219_ksiazka02.jpg
  20070219_ksiazka03.jpg
  20070219_ksiazka04.jpg

  opublikowano: 26.02.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Ogłasza się, że w dniu 1 marca 2007 roku o godz. 1000 odbędą się obrady V Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

  Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna ł, sala nr 18 (sala konferencyjna).

  Proponowany porządek posiedzenia V Sesji Rady Powiatu:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań;
   2. nadania imienia Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie;
   3. odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  7. Informacja z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.
  8. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie na temat działalności w zakresie bezpieczeństwa.
  9. Informacja o realizowaniu zadań przez Komendę Powiatową Policji.
  10. Informacja o realizowaniu zadań przez Państwową Straż Pożarną.
  11. Informacja na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego.
  12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  13. Wnioski i oświadczenia radnych.
  14. Sprawy różne.
  15. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący Rady
  Józef Dąbrowski
  opublikowano: 23.02.2007 r.
   

  Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
   
  W dniu 19 lutego 2007 roku o godz. 1000 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sadowej 4 w Zambrowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

  W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie Zespołu pod przewodnictwem Wicestarosty Zambrowskiego p. Stanisława Krajewskiego, przy udziale Starosty Zambrowskiego p. Stanisława Rykaczewskiego.

  Na spotkaniu dokonano analizy celów i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz sytuacji pożarowej i innych zdarzeń, które wystąpiły na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2006 roku. Ponadto Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zapoznał zebranych z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego w 2006 roku.
  opublikowano: 19.02.2007 r.
   
  Zarząd Powiatu Zambrowskiego
  ogłasza otwarty konkurs ofert
  na powierzchnie lub wsparcie zadań publicznych
  z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

   
  I Postanowienia ogólne.
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 87ł, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w "Programie współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007", który przyjęty został uchwałą Nr. IV/27/07 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 stycznia 2007 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2007 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym z ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr. 96, poz. 87ł, z późn. zam.) realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. ł ust. 2 i ł w/w ustawy spełniające następujące warunki:
   • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
   • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  II. Rodzaje zadań.
  1. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2007 w zakresie następujących zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu:
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez:
   • szkolenie dzieci i młodzieży w sportach lekkoatletyka; siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, szachy, minihokej, badminton i inne,
   • krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu.
  3. Organizacja imprez rekreacyjnych poprzez:
   • popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
   • przygotowywanie zawodów, zabaw i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
   • udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej mieszkańcom powiatu.
  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2007 roku.
  1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się następującą wysokość środków:10,000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  2. Podaje się do wiadomości, iż w roku poprzednim wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiła: 10.000;00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  IV. Termin i warunki składania ofert.
  1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem " Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu- .............................................................. /rodzaj zadania/ w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Termin składania ofert mija 22.03.2007 r. o godz. 1000.
  3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pa!dziernika 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 19ł, poz. 1891).
  4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 127 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Beata Czajkowska pok. 127, tel. 86-271 24 18 wew 50.
  5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
   • aktualny odpis z rejestru ( ważny do ł miesięcy od daty wystawienia),
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
   • aktualny statut, poświadczony za zgodność z oryginałem.
  6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależne od oczekiwanej kwoty).
  8. Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona.
  V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
  1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
  3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
   • merytoryczna wartość oferty,
   • ilość osób objętych działaniem,
   • możliwość realizacji zadania,
   • doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   • zakres finansowania zadania ze !ródeł innych niż budżet powiatu,
   • osiągnięcia sportowe szkolnych dzieci i młodzież w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
   • dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
  VI. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie powinno być wykonane w okresie do 15 grudnia 2007 r.
  2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
   • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
   • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
   • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2004 roku w sprawi wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U. Nr 193, poz. 1891).
  VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.
  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
  2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.87ł z późn. zm.)i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

  Załącznik:
  • Formularz oferty - w formacie:
   OFERTA.PDF Adobe Acrobat Reader (97 KB)
   lub OFERTA.DOC Microsoft Office Word (77 KB)
  opublikowano: 15.02.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia ds. Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 19 lutego 2007 roku o godz. 1300.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 125.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hotelu funkcjonującym przy Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie;
  b) określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań.
  4. Informacja z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.
  5. Sprawy różne.
  opublikowano: 15.02.2007 r.
   

  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 16 lutego 2007 roku o godz. 1200.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 125.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.
  4. Informacja z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.
  5. Sprawy różne.
  opublikowano: 15.02.2007 r.
   
  Ogłoszenie
   
  Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, że posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 19 lutego 2007 roku o godz. 800.

  Komisja obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, pokój nr 125.

  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w roku 2006.
  4. Analiza sytuacji pożarowej i innych zagrożeń na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2006 roku.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego za 2006 rok.
  6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2006 roku na terenie Zambrowa i powiatu.
  7. Sprawy różne.
  opublikowano: 09.02.2007 r.
   
  RI. 2200/II/1/07

  Ogłoszenie
   
  W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej"

  Zarząd Powiatu Zambrowskiego prosi Wykonawców - Jednostki Projektowe o złożenie ofert cenowych na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej:

  1. Projekt budowlany ww. zadania - szt. 4
  2. Kosztorys inwestorski ww. zadania - szt. 1
  3. Przedmiar robót i ślepy kosztorys ww. zadania - szt. 1
  4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ww. zadania - szt. 1.

  Ofertę należy złożyć do dnia 15 lutego 2007 r. do godz. 1400 w siedzibie Powiatu Zambrowskiego - Zambrów, ulica Fabryczna 3, pokój Nr 125.

  Szczegóły opracowania dokumentacji będą omówione indywidualnie z Wykonawcami wyrażającymi chęć wykonania dokumentacji.

  Termin wykonania dokumentacji do 12 marca 2007 roku.

  Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18.
  opublikowano: 09.02.2007 r.
   
  RI.2200/I/2/07

  Ogłoszenie
   
  W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S Roweckiego "Grota" na działce nr 1775/1 przy Alei Wojska Polskiego 31 w Zambrowie" (wpisanego do rejestru zabytków) obejmującego roboty budowlane polegające na wymianie:

  - pokrycia dachowego na budynku,
  - rynien i rur spustowych,
  - obróbek blacharskich: okapu, gzymsów ...
  - wymiany istniejących na poddaszu świetlików na okna

  Zarząd Powiatu Zambrowskiego prosi Wykonawców - Jednostki Projektowe o złożenie ofert cenowych na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej:

  1. Projekt budowlany ww. zadania szt. 4
  2. Kosztorys inwestorski ww. zadania szt. 1
  3. Przedmiar robót i ślepy kosztorys ww. zadania szt. 1
  4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ww. zadania - szt. 1.

  Ofertę należy złożyć do dnia 15 lutego 2007 r. do godz. 1400 w siedzibie Powiatu Zambrowskiego - Zambrów, ulica Fabryczna 3, pokój Nr 125.

  Termin wykonania dokumentacji do 15 marca 2007 r.

  Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18.
  opublikowano: 02.02.2007 r. godz. 12.10
  Zambrów, dnia 1 lutego 2007r.  
  WTZ-ZP-1/2007
  OGŁOSZENIE
  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro
  prowadzonym w trybie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
  na usługi przewozowe polegające na dowozie osób niepełnosprawnych
   
  Zamawiający:

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Cmentarna 11
  18-305 Szumowo

  REGON: 040023524
  NIP: 718 16 67 67ł
  tel./fax 086 476 90 90

  I. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych w liczbie do 28, z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP w Szumowie, ul. Cmentarna 11.
  2. Dowóz uczestników do warsztatów będzie odbywał się z miejsca ich zamieszkania z terenów miasta Zambrów, gminy Zambrów oraz gminy Szumowo.
  3. Szczegółowy harmonogram przewozów zamawiający ustali z wykonawcą przy podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega prawo zmiany harmonogramu spowodowanego zmianą osobową uczestników warsztatów.
  4. Dowóz uczestników będzie obowiązywał przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
  5. Dowóz uczestników będzie polegał na przywiezieniu uczestników z miejsca ich zamieszkania do siedziby warsztatu na zajęcia rozpoczynające się w grupach w godz. od 7:30 do 9:00 oraz odwiezieniu uczestników do ich miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach, które kończą się w grupach odpowiednio w godz. od 14:00 do 15:30.
  6. Zamawiający przewiduje łączną liczbę kilometrów na dowóz oraz powroty uczestników na 175 km (+/- 10%). Zamawiający zastrzega zmianę liczby kilometrów wynikającą ze zmiany ilości uczestników oraz ich miejsc zamieszkania. Każda zmiana będzie uzgadniana z Wykonawcą.
  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
  II. Termin realizacji zamówienia

  Od 1 marca 2007r. do 31.12.2007r. z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w związku z zakupem przez zamawiającego samochodu do przewozu uczestników.

  III. Kryterium oceny i jego znaczenie

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:
  1) cena 70%;
  ilość przyznanych punktów w kryterium "cena" wynosi:
  A = ( Cn / Co ) x 70
  Cn - najniższa cena ofertowa
  Co - rozpatrywana cena ofertowa

  2) pojazd powyżej 15 miejsc maksymalnie do 30 miejsc - 30%,
  przy czym Zamawiający, który zaoferuje dowóz pojazdem posiadającym min. 15 max. 30 miejsc - uzyska 30 pkt.

  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą liczbę punktów.

  Liczba punktów liczona będzie w zaokrągleniu do pełnego punktu.

  Przy ocenie ofert Zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych oraz kierować się przesłanką określoną w kryteriach oceny.

  VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

  W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
  1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
  2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  5. spełniają szczegółowe wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent złoży dokumenty i  oświadczenia, o których mowa w SIWZ.

  V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  VI. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie, ul. Cmentarna 11 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój Nr 135.

  Formularz SIWZ dostępny jest na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

  VII. Zamknięte oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Szumowo, ul. Cmentarna 11
  w terminie do 14 lutego 2007r. do godz. 10:00.

  VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2007 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

  X. Osoba upoważnioną do bezpośrednich kontaktów jest Siostra Agata Falkowska
  tel. 086 276 90 90.

  Załączniki:
  • Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia i Załączniki POBIERZ - Format PDF Adobe Acrobat Reader (220 KB)
  Agata Falkowska
  Kierownik
  Warsztatu Terapii Zajęciowej
  opublikowano: 26.01.2007 r. 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Zambrowie, ul. Fabryczna 3
  INFORMUJE
   
  Istnieje możliwość dofinansowania wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości w ramach "programu wyrównywania różnic między regionami - obszar c"
  1. Beneficjentami pomocy mogą być pracodawcy, którzy przez okres co najmniej ł6 miesięcy zatrudnią osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na wyposażenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 50% kosztów realizacji projektu jednak nie więcej niż 23 000,00 zł.
  3. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 15 marca 2007 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
  4. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub w siedzibie PCPR w Zambrowie.
  Istnieje możliwość dofinansowania do zakupu komputera w ramach programu "Komputer dla Homera"
  1. Adresaci programu:
   1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
   2. dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
    Jeżeli treść dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.
  2. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie:
   1. zakupu podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
   2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
   3. zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
   4. zakupu urządzeń lektorskich.
  3. W ramach programu finansowane będą szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania.
  4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: OD 1 LUTEGO DO 15 MARCA 2007 roku.
  5. Wnioski należy składać w Podlaskim Oddziale PFRON w Białymstoku ul. Fabryczna 2.
  Istnieje możliwość dofinansowania w ramach programu "Pegaz 2003"
  1. Program realizowany w trzech modułach:
   Moduł I - pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez
   A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
   B - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
   C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
   Moduł II - pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska" Pt. "Wózki dla Polski". Program jest realizowany przez Mazowiecki Oddział PFRON. Do złożenia wniosku uprawniony jest jeden beneficjent. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
   Moduł III - pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
  2. Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
  3. Adresatami programu w obszarze B są:
   1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
   2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
   3. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) które są:
    1. uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
    2. słuchaczami kolegiów,
    3. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
    4. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
    5. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
    6. studentami uczelni zagranicznych,
    7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
   4. niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.
  4. Adresatami programu w obszarze C są:
   1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
   2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAć: OD 15 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2007 roku.
  6. Wnioski należy składać w Podlaskim Oddziale PFRON w Białymstoku ul. Fabryczna 2.
  Wszystkie wnioski dostępne są na stonie internetowej
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  www.pfron.org.pl
  lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Zambrowie, ul. Fabryczna 3
  opublikowano: 24.01.2007 r. 

  Ogłoszenie o obradach IV sesji
  Rady Powiatu Zambrowskiego
   
  Ogłasza się, że w dniu 30 stycznia 2007 roku o godz. 1000 odbędą się obrady IV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

  Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18 (sala konferencyjna).

  Proponowany porządek posiedzenia IV Sesji Rady Powiatu:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Zambrowskiego;
   2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Zambrowskiego;
   3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Powiatu Zambrowskiego;
   4. delegowania radnych Rady Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
   5. uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi;
   6. zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego dla Pracujących w Zambrowie;
   7. zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zambrowie;
   8. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych;
   9. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania;
   10. zmian w statucie Powiatu Zambrowskiego;
   11. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
   12. uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok;
   13. odwołania sekretarza powiatu;
   14. powołania sekretarza powiatu;
   15. odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
   16. powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Sprawy różne.
  11. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący
  Rady Powiatu Zambrowskiego
  Józef Dąbrowski
  opublikowano: 16.01.2007 r. 
  informacja o wyniku naboru
  na stanowisko podinspektora
  w w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury
  Starostwa Powiatowego w Zambrowie
   
  Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
  Pani Barbara Arasim

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Barbara Arasim Posiada wiedzę ogólną o administracji rządowej i samorządowej oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu budownictwa. Spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych. Stosunek pracy z w/w zostanie nawiązany z dniem 22 stycznia 2007 r.
  Starosta Zambrowski
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski
  opublikowano: 04.01.2007 r. 
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  do zatrudnienia na stanowisko podinspektora
  w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury
  Starostwa Powiatowego w Zambrowie
  ogłoszonego w dniu 14 grudnia 2006 r.
   
  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  Lp. Nazwisko i imię, Miejsce zamieszkania:
  1. Arasim Barbara, Zambrów
  2. Orłowska Maria Danuta, Zambrów
  Starosta Zambrowski
  mgr inż. Stanisław Rykaczewsk